Heeft u een leuk initiatief voor uw (sport)vereniging, buurt of dorp en bent u op zoek naar financiële middelen? Op deze pagina vindt u, naast de subsidieregelingen van de gemeente Opsterland een overzicht van subsidieregelingen en fondsen binnen de provinsje Fryslân en in Nederland. Om u op weg te helpen hebben we een overzicht gemaakt.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen? Dan kunt u een beroep doen op het dorpenteam, Streekwurk (Iepen Mienskipfûns) of Doarpswurk.

Het schrijven van een goed projectplan

Een goed projectplan is nodig om subsidie aan te vragen en fondsen te werven. De teleurstelling is groot wanneer wanneer een project geen financiering krijgt omdat het projectplan niet voldoet. De BOKD heeft hiervoor een hulpdocument geschreven om u op weg te helpen. Klik hier om deze te downloaden. 

Het Iepen Mienskipsfûns heeft verschillende hulpdocumenten beschikbaar gesteld voor het schrijven van een goed plan voor een fondsaanvraag. Deze kunt u hier downloaden:

Subsidiemogelijkheden gemeente Opsterland

Foar ús Doarp

De subsidieregeling Foar ús Doarp heeft als doel het stimuleren van de leefbaarheid en sociale samenhang in de dorpen en wijken van de gemeente Opsterland. De subsidie kan verstrekt worden aan Plaastelijke Belangen en andere verenigingen of stichtingen die gevestigd zijn in de gemeente en zich inzetten voor de leefbaarheid en/of sociale samenhang in de dorpen.

Meer weten over deze regeling? Klik dan hier.

Initiatief openbare ruimte

De tijd dat de gemeente bepaalt wat goed voor haar inwoners is, ligt ver achter ons. De laatste jaren zien wij steeds meer initiatieven in de maatschappij ontstaan. Een initiatief in de openbare ruimte is een idee voor een aanpassing of verbetering van de leefomgeving. Belangrijk is dat u zelf kunt bijdragen. Dat kan gaan om geld, maar ook om ‘handjes’ of ‘materiaal’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanleggen en onderhouden van plantenbakken aan lantaarnpalen of het inzaaien van ‘wilde bermen’. Als er voldoende draagvlak is voor een initiatief denken wij graag mee. Klik hier voor meer informatie. 

Tegemoetkoming Energiekosten Maatschappelijke Organisaties

Heeft u in 2022 en/of 2023 te maken gehad met hoge energiekosten, en heeft uw organisatie te maken (gehad) met een exploitatietekort in 2022 en/of 2023? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de hoge energiekosten. Klik hier voor meer informatie. 

Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed Opsterland

Bent u van plan om verduurzamingsmaatregelen te realiseren voor een dorpshuis, sportvereniging of zwembad? Of heeft u wellicht verduurzamingsmaatregelen gerealiseerd vanaf 1 januari 2022? Mogelijk komt u in aanmerking voor de subsidie. Klik hier voor meer informatie. 

Subsidieregeling compensatie ozb

Het college heeft besloten om in de periode 2023-2026 de aan sportvoorzieningen en dorpshuizen opgelegde onroerendezaakbelastingen (ozb) te vergoeden in de vorm van een subsidie. Dit is een uitwerking van de ambitie uit het coalitieakkoord. Klik hier voor meer informatie. 

Subsidieregeling Cultuur Evenementen Opsterland

Wilt u een activiteit of evenement organiseren op het gebied van cultuur? Dan kunt u Subsidie Cultuur Evenementen Opsterland aanvragen. Klik hier voor meer informatie. 

Subsidie oudejaarsactiviteit

Organiseert u een oudejaarsactiviteit? Wilt u als dorpsvereniging, jeugdsoos of andere instantie een jaarwisselingsfeest in de oudejaarsnacht organiseren, dan kunt u een subsidieaanvraag indienen. De gemeente Opsterland stelt dit soort initiatieven bijzonder op prijs. Klik hier voor meer informatie. 

Subsidie onderhoud speeltoestellen

De speeltuincommissies zijn verantwoordelijk voor het beheer en de eigen financiën. De gemeente stelt jaarlijks per speeltuin een vaststaande subsidie beschikbaar waar de speeltuincommissies aanspraak op kunnen maken. Klik hier voor meer informatie. 

Dorpsbudgetten

Ieder jaar krijgen alle Plaatselijke Belangen een bijdrage van de gemeente Opsterland waarmee de dorpen vrijheid krijgen om naar eigen inzichten projecten en activiteiten die de leefbaarheid in het dorp versterken en burgerparticipatie vergroten te ondersteunen. De hoogte van het dorpsbudget bedraagt € 2500,- en daarbij € 0,80 per inwoner. Wilt u een aanvraag doen, neem dan contact op met Plaatselijk Belang in uw dorp.

Lokale fondsen

P.W. Janssen’s Friesche Stichting

De stichting beoogt bij te dragen aan de bevordering van de culturele volksontwikkeling in de provincie Fryslân en elders. Daarnaast steunt het projecten op het gebied van maatschappelijk en sociaal welzijn, cultuur en restauraties en het behoud van monumentaal erfgoed. De stichting draagt niet bij aan individuele aanvragen of voor dekking van exploitatietekorten. Klik hier voor meer informatie.

Meindersma-Sybenga Stichting

De stichting geeft bijdragen aan instellingen die werken aan het behoud van natuurmonumenten, monumentenzorg, restauratie van kerken en orgels en aan instellingen die een algemeen maatschappelijk belang nastreven. Klik hier voor meer informatie.

Van Teyens Fundatie

De doelstelling van de Van Teyens Fundatie is het in stand houden van de bezittingen, het Fundatiehuis en de familiegraven om vervolgens de inkomsten die hieruit ontstaan te besteden aan initiatieven (op het gebied van zorg, welzijn/maatschappij, cultuur, natuur/landschap & milieu) waarvan het effect een maatschappelijk belang voor de inwoners van de gemeente Opsterland heeft.  De Van Teyens fundatie steunt algemeen nut beogende organisaties en instellingen (al dan niet met een formele "ANBI"-status), werkzaam op kerkelijk, sociaal, maatschappelijk en medisch gebied, ten dienste van de verzorging, huisvesting, gezondheidszorg, welzijn en andere levensbehoeften van inwoners van de huidige gemeente Opsterland en naaste omgeving. Klik hier voor meer informatie. 

LEADER Zuidoost-Fryslân

Met ingang van 2024 is LEADER Zuid-Oost-Fryslân gestart. LEADER heeft als doel een mooi en leefbaar platteland mogelijk te maken. Het is een Europees subsidieprogramma voor het versterken van het platteland. Inwoners bepalen zelf wat belangrijk is voor de leefbaarheid. LEADER ondersteunt projecten van onderop, die door inwoners, ondernemers en organisaties worden opgezet, ontwikkeld en beoordeeld. De maximale bijdrage is €125.000, maar is nooit meer dan 50% van de totale kosten. De minimale bijdrage is € 50.000. Streekwurk kan ondersteunen bij het doen van een aanvraag. . Kijk voor meer informatie op de website van Streekwurk

Provinciale fondsen

Iepen Mienskipsfûns

In Fryslân bruist het van de initiatieven! Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerkingen komen voor de subsidie. Denk aan projecten op het gebied van cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Klik hier voor meer informatie. 

Landelijke fondsen

Univé Buurtfonds

Maakt u met uw idee uw leefomgeving fijner of veiliger? Doet u dit samen met uw buren, zodat iedereen in uw buurt ervan kan profiteren? Univé Buurtfonds ondersteunt kleinschalige projecten met blijvend effect. Dit kan gebeuren met advies, praktische ondersteuning of een financiële bijdrage. Waarom? Omdat elkaar helpen in ons DNA zit! Klik hier voor meer informatie. 

Rabobank Clubsupport

Met Rabo ClubSupport biedt de Rabobank kennis, haar netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomstKlik hier voor meer informatie. 

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving, zodat niemand er alleen voor staat. Het fonds ondersteunt individuen die zich willen inzetten voor anderen, en doet dat met financiële middelen, aandacht en advies. Klik hier voor meer informatie. 

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt projecten die zich richten op het mogelijk maken dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving, zonder dat iemand aan de zijlijn hoeft te staan. Actief deelnemen houdt in dat men deel uitmaakt van een groter geheel, een plek heeft, erkenning krijgt, zichzelf kan ontwikkelen en een bijdrage levert aan de samenleving. Klik hier voor meer informatie.

Kansfonds

Kansfonds streeft ernaar de uitsluiting van kwetsbare mensen te voorkomen. Dit doel wordt bereikt door lokale initiatieven op weg te helpen, waarin mensen naar elkaar omzien. Klik hier voor meer informatie. 

Postcodeloterij Buurtfonds

Het Postcode Loterij Buurtfonds is opgezet om buurtprojecten financieel te ondersteunen, zodat deze snel gerealiseerd kunnen worden. Op die manier wordt gezamenlijk bijgedragen aan het verbeteren van Nederland. Tevens hoopt het fonds meer mensen te inspireren om ook in actie te komen. Alle in Nederland gevestigde maatschappelijke organisaties en initiatieven kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage tussen de €500,- en €5.000,-. Klik hier voor meer informatie. 

Jantje Beton

Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Jantje Beton streeft ernaar dat álle kinderen en jongeren in Nederland dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Klik hier voor meer informatie.