Heeft u in 2022, 2023 en/of 2024 te maken gehad met hoge energiekosten, en heeft uw organisatie te maken (gehad) met een exploitatietekort in 2022, 2023 en/of 2024? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de hoge energiekosten. Vul het aanvraagformulier ‘Aanvraag Tegemoetkoming Energiekosten Maatschappelijke Organisaties’ in. Mogelijk komt u in aanmerking voor de subsidie. Lees de subsidieregeling goed door, voordat u subsidie aanvraagt.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie gelden er een aantal voorwaarden:

 • de aanvrager is een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk die statutair is gevestigd in de gemeente Opsterland en activiteiten verrichten op het gebied van musea, dorpshuizen, kunst en cultuur, bibliotheken, tropische kassen, kerken of sport;
 • de energiekosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, hebben betrekking op een locatie in de gemeente Opsterland die geen onderdeel uitmaakt van een woning en komen ten laste van de aanvrager;
 • de subsidie bedraagt maximaal de subsidiabele kosten, berekend aan de hand van het ter beschikking gestelde rekenmodel;
 • de subsidie bedraagt voor een bepaalde subsidiabele periode (2022, 2023 en/of 2024) tevens maximaal het exploitatietekort over die periode;
 • er wordt geen subsidie verstrekt als de subsidie minder bedraagt dan € 250,-;
 • vraagt u een subsidie aan over 2023, maar zijn uw jaarrekening en/of energietarieven over 2023 nog niet bekend, dan ontvangt u over 2023 een voorschot van 75%;
 • vraagt u een subsidie aan over 2024, maar zijn uw jaarrekening en/of energietarieven over 2024 nog niet bekend, dan ontvangt u over 2024 een voorschot van 75%;
 • de definitieve subsidie over 2022 en/of 2023 wordt in 2024 vastgesteld;
 • de definitieve subsidie over 2024 wordt in 2025 vastgesteld;
 • deze subsidieregeling treedt op 1 augustus 2023 in werking;
 • een aanvraag moet zijn ontvangen in de periode van 1 augustus 2023 tot en met 31 maart 2025;
 • deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2025 of als de hoogte van het subsidieplafond is bereikt.

Lees de volledige criteria op:

Subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten Maatschappelijke Organisaties Opsterland (externe link)

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland