Om aan de groeiende vraag naar energie te voldoen wordt het aantal transformatorstations (Trafo's) in de gemeente uitgebreid. Dat betekent dat er straks meer zogeheten ‘elektriciteitshuisjes’ in de openbare ruimte zichtbaar zijn. Op deze pagina wordt de actuele stand van zaken aangaande de grondverkoop voor transformatorstations weergeven. 

Verdubbeling van het aantal huisjes

Netbeheerder Liander heeft een enorme uitdaging om het laagspanningsnet te verzwaren. Dit is nodig zodat huishoudens en kleine ondernemingen kunnen uitbreiden en verduurzamen. Denk hierbij aan laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen, het plaatsen van zonnepanelen of het realiseren van een warmtepomp. Hiervoor wordt het bestaande aantal elektriciteitshuisjes in de komende jaren bijna verdubbeld. Liander maakt de schatting dat het in Opsterland om ongeveer 250 huisjes gaat.

Nette afwerking of groene afscherming

De locatie van een elektriciteitshuisje is afhankelijk van de lokale ondergrondse netstructuur. Er kan daardoor slechts beperkt geschoven worden in plek waar het huisje komt. Dit betekent dat het in de praktijk soms niet anders kan dan een huisje dichtbij woningen te plaatsen. Met de afwerking van het huisje (kleur, deur, roosters) of met kunst wordt de impact op de ruimtelijke kwaliteit beperkt. In sommige situaties wordt er zelfs gekozen om de huisjes af te schermen met groen.

De gemeente toetst zorgvuldig

Het plaatsen van een huisje is vergunningsvrij. Dat betekent dat omwonenden niet in bezwaar kunnen gaan. Wel is er toestemming nodig van de gemeente. De – door Liander voorgestelde locatie – wordt door de gemeente getoetst. Daarbij wordt onder andere gekeken naar het uitzicht voor omwonenden, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en bestaande bomen.

Liander is verantwoordelijk

Liander is als netbeheerder uiteindelijk verantwoordelijk voor het plaatsen en beheren van elektriciteitshuisjes. Vanuit Liander gelden er een aantal technische- en veiligheidsregels voor het plaatsen. Dit heeft voornamelijk te maken met de locatie van de ondergrondse kabels en de afstand tot de aansluitingen die door het transformatorhuisje gevoed gaan worden. Liander informeert omwonenden vooraf met een brief. De locaties waar Liander van plan is een huisje te plaatsen worden gepubliceerd in de Sa. Meer informatie is te vinden op de website van Liander.

Glazvezel

Er zijn twee bedrijven actief (geweest) voor de aanleg van glasvezel in Opsterland. Ook deze bedrijven hebben trafo's geïnstalleerd op gekochte grond. Dit betreft Kabelnoord en DELTA Fiber

Didam

In verband met de uitspraak van de Hoge Raad op 26 november 2021, genaamd het Didam-arrest, zullen vanaf 17 mei 2022 nieuwe bouwkavels voor woningbouw, bedrijfskavels en verkoop/verhuur/pacht van grond via een nieuwe procedure worden afgehandeld. Na het openbaar maken op de gemeentelijke pagina van de Sa! en op de gemeentelijke website van eerdergenoemde kavels zal bij interesse door meerdere partijen een loting via een gevolmachtigde notaris plaatsvinden. De voorwaarden van de procedure staan op de website van de gemeente Opsterland (kenmerk Izaak 0086121196).

Alle publicaties over nieuwbouwkavels en verkoop/verhuur/pacht van grond zijn te raadplegen via onze website en de lokale weekkrant de Sa!.

Voornemen verkoop grond/groenstroken voor Trafo's

De gemeente Opsterland is voornemens om een verkoopovereenkomst te sluiten voor de onderstaande percelen:

KavelOppervlaktePublicatiedatum
Grond voor trafo op Mientewei 2A A in Gorredijk, kadastrale gemeente Gorredijk, sectie C, nummer 4968 (deels)20 m219-04-2024
Grond voor trafo naast Lavindelheide 4 in Wijnjewoude, kadastrale gemeente Lippenhuizen, sectie G, nummer 1978 (deels)22 m219-04-2024

Kunt u zich niet verenigen met deze verkoop en bent u van mening dat u ook als gegadigde in aanmerking dient te komen voor koop, dan kunt u gedurende een periode van drie weken na publicatie van dit bericht dit kenbaar maken bij de gemeente Opsterland via email grondverkoop@opsterland.nl of per brief ter attentie van mevrouw W. Huisman, adres Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag.

Vervaltermijn

Indien uiterlijk drie weken na de datum van deze publicatie geen bezwaren zijn ontvangen dan zal de gemeente overgaan tot verkoop aan gegadigde, op grond van die verwante bepalingen, onvoorwaardelijk en kunnen er geen aanspraken jegens de gemeente ter zake het onderhavige voornemen tot verkoop van deze grond worden gemaakt. De hiervoor genoemde termijn van drie weken is een vervaltermijn.

Afgeronde zaken

Verkoop grond/groenstroken voor Trafo's

KavelOppervlaktePublicatiedatum
Grond voor trafo Boskdobbe 4A in Frieschepalen20m205-06-2023
Grond voor trafo Tolheksleane / De Kolk in Frieschepalen20m205-06-2023

Grond voor trafo Dopplerlaan 6 op A7 bedrijventerrein, 

kadastrale gemeente Ureterp,

sectie F, nummer 2671 (deels)

22m222-06-2023

Grond voor trafo op hoek bij Wolkammerij 79 in Gorredijk, 

kadastrale gemeente Gorredijk,

sectie C, nummer 5161 (deels)

circa 20 m210-08-2023
Grond voor trafo bij Compagnonsstrjitte 61 in Gorredijk, kadastrale gemeente Gorredijk, sectie C, nummer 4799 (deels)circa 22 m215-08-2023
Grond voor trafo achter Sichte 15 in Ureterp, kadastrale gemeente Ureterp, sectie A, nummer 5514circa 20 m224-10-2023
Grond voor trafo bij Knikkert 2 in Gorredijk, kadastrale gemeente Gorredijk, sectie C, nummer 4968 (deels)circa 20 m208-12-2023
Grond voor trafo naast De Buorren 94 in Lippenhuizen, kadastrale gemeente Lippenhuizen, sectie B, nummer 3061 (deels)circa 20 m208-12-2023
Grond voor trafo op de hoek De Buorren 30 en De Kolk in Frieschepalen, kadastrale gemeente Ureterp, sectie F, nummer 2530 (deels)circa 20 m208-12-2023
Beetsterzwaag, grond voor trafo naast Commissieweg 1, kadastrale gemeente Beetsterzwaag, sectie B, nummer 4478 (deels)circa 22 m209-01-2024
Grond voor trafo op Breewei 19 in Tijnje, kadastrale gemeente Gorredijk, sectie D, nummer 683 (deels)circa 22m218-03-2024

Ruil grond/groenstroken voor Trafo's

KavelOppervlaktePublicatiedatum
Gemeente: grond bij fietspad in Siegerswoude, kadastraal bekend gemeente Ureterp sectie G nummer 856 (deels)circa 115 m208-12-2023
Wetterskip: grond onder brug shared space plein in Siegerswoude, kadastraal bekend gemeente Ureterp sectie G nummer 102 (deels)circa 160 m208-12-2023

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland