Waar wordt er gebouwd in Opsterland?

Het is goed wonen, recreëren en werken in Opsterland. Wij zijn een plattelandsgemeente met vele kwaliteiten. Deze komen tot uitdrukking in de 16 dorpen. De aantrekkelijkheid om in Opsterland te (blijven) wonen vergt continu de aandacht. We zien de krapte op de woningmarkt en de kwetsbaarheid van de sociale samenhang in de dorpen. Het is belangrijk dat de woningvoorraad aansluit bij de huidige en toekomstige vraag en bij de veranderende bevolkingssamenstelling.

De gemeente streeft ernaar dat voor iedere doelgroep voldoende en kwalitatief goede woningen beschikbaar zijn. Dat doen we in samenwerking met woningcorporaties en marktpartijen. Tot 2030 worden in Opsterland minimaal 530 nieuwe woningen gebouwd. In de periode tot 2035 komen daar ongeveer nog eens 500 woningen bij. 

Hoe gaan we de opgave waar maken?

De komende jaren worden veel woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. De opgave om minimaal 530 woningen te bouwen tot en met 2030 is vastgelegd in een zogenaamde Regionale woondeal Zuidoost Fryslân, een intentieovereenkomst tussen het Rijk, de provincie en de gemeente(n). In de gemeente Opsterland is afgesproken een groot deel van deze woningen te realiseren in een vijftal zogenaamde ‘sleutelprojecten’. Dit zijn gebieden waar de gemeente eigenaar van is, om zodoende de regie op de ontwikkeling van deze woningen in eigen hand te houden. In de gemeente zijn dit:

 • Loevestein in Gorredijk;
 • Aylvalân in Bakkeveen;
 • Fugelliet Noord in Ureterp;
 • Kolderveen in Terwispel;
 • Langezwaag noord in Langezwaag.   

Onderstaande lijst en interactieve kaart tonen de actuele en concrete ontwikkelingen met betrekking tot de grotere woningbouwprojecten in de gemeente.

Actuele bestemmingsplannen en plannen die ter inzage liggen, kunt u raadplegen via het omgevingsloket: Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl)(externe link).

Beleidskaders woningbouw Opsterland

De omgevingsvisie (vastgesteld op 3 juli 2023) gaat uit van een toekomstgericht woonklimaat. 

Bij de keus voor nieuwe woningbouwlocaties is het uitgangspunt bouwen in de vijf sleutel projecten en inbreidingslocaties binnen de bestaande dorpscontouren. 

In de Woonvisie (vastgesteld 23 september 2023) wordt de visie voor wonen in Opsterland verder uitgewerkt. De Provinciale prognose huishoudens (juni 2023) gaat uit van een groei in het aantal huishoudens in Opsterland tot 2035. Gelet op deze prognose heeft Opsterland de ambitie om circa 1.000 woningen te bouwen in de komende jaren. 

De opgave van woningbouw wordt nader uitgewerkt in een woningbouwprogrammering. Gemeente Opsterland gaat actief aan de slag met de ontwikkeling van de vijf sleutelprojecten en inbreidingslocaties op eigen grond. Daarnaast komen er van diverse partijen initiatieven binnen voor de ontwikkeling van woningbouwlocaties. Deze worden getoetst aan de geldende beleidskaders alvorens een plan uitgewerkt wordt. 

Proces nieuwe bouwplannen

Als het plan past binnen de ambitie van de provinciale omgevingsvisie, gemeentelijke omgevingsvisie en woonvisie, kunnen we dan bouwen? Nee (nog) niet. Er zijn nog diverse stappen te nemen voor het zover is. In grote lijnen bevat de ontwikkeling van woningbouwlocaties in ieder geval de volgende processtappen: 

 1. Inventariseren beleidsmatige kaders
 2. Ontwikkelen van een bouwplan (opgave woningbouwprogrammering en uitgangspunten locatie vertalen in een stedenbouwkundige schets)
 3. Plan presenteren aan omgeving en organiseren participatie
 4. Businesscase rond rekenen en contractuele zaken voorbereiden
 5. Omgevingsplan wijzigen naar juiste bestemming en kaders
 6. Bouwer / ontwikkelaar selecteren
 7. Omgevingsvergunning aanvragen
 8. Realisatie van het plan 
 9. Proces nieuwe bouwplannen

Als burger kunt u op meerdere momenten in zo’n ontwikkel proces uw mening laten horen. De eerste mogelijkheid is meestal tijdens een informatiebijeenkomst waarbij de plannen nog niet definitief vast liggen. Zodra de voorgenomen wijziging van de bestemming officieel is ingediend en ter inzage ligt, is er nog de mogelijkheid om uw stem te laten horen. Hoe dit is geregeld, leest u bij de ter inzage legging van het specifieke plan. 

Bouwen voor doelgroepen (ouderen/jongeren)

Bij het invullen van de woningbouwopgave bekijken we hoeveel woningen er in de gemeente nodig zijn voor diverse doelgroepen. De doelgroepen onderscheiden we naar van levensfase maar ook wat is betaalbaar voor onze inwoners. 

De nieuwbouwplannen bestaan hierdoor uit: 

 • Sociale huurwoningen; 
 • Betaalbare koopwoningen; 
 • Duurdere koopwoningen; 
 • Vrije kavels; 
 • Meer specifieke wensen zoals levensloopbestendige woningen en woningen waar je met een zorgvraag kunt (blijven) wonen. 

Per project bekijken we welke woningen het beste toegevoegd kunnen worden op basis van de opgave die we hebben. 

Woningbouw op de kaart

Op deze plek staat een kaart van een externe website. Mogelijk plaatst deze website cookies. Door op de knop te klikken accepteer je deze cookies en wordt de kaart getoond.