Ureterp (Oerterp) is één van de oudere boerennederzettingen op de hogere zandruggen ten noorden van het Alddjip (Koningsdiep). Het dorp ligt enkele kilometers ten zuidoosten van Drachten, aan de weg van Beetsterzwaag naar Siegerswoude.

Door de ligging nabij het klaverblad van de snelwegen A7 (Heerenveen - Groningen) en de N31 (Leeuwarden - Oosterwolde) is Ureterp uit alle richtingen goed bereikbaar. Ondanks de nabijheid van Drachten als verzorgende kern, heeft Ureterp voor de omliggende dorpen (Frieschepalen, Siegerswoude en Wijnjewoude) een verzorgende functie.

Ureterp is na Gorredijk tweede dorp van de gemeente Opsterland. Er wonen veel forensen vanwege de gunstige ligging. Ureterp is een weg- of streekdorp. In tegenstelling met andere wegdorpen is het niet door de vervening ontstaan. De langgerekte vorm is een gevolg van de ligging op de dekzandrug tussen de oorspronkelijke Drait en het Alddjip. De eerste bewoning vond plaats op deze zandrug en moet zeker al een duizend jaar oud zijn. De naam Ureterp (Urathorp, met het Friese oer = boven) wordt verklaard uit de ligging ten opzichte van het Alddjip. Ureterp ligt bovenstrooms. Terp betekent hier dus dorp. Onder archeologen geniet Ureterp landelijke bekendheid doordat in 1943 bij de Prinsendobbe aan de Mounleane overblijfselen zijn gevonden van rendierjagers uit het eind van de oude steentijd, plm 10.000 tot 9800 v Chr. en dus vlak na de laatste ijstijd. Omdat vergelijkbare overblijfselen zijn gevonden bij Hamburg staat deze cultuur bekend als de Hamburgcultuur.

Ureterp is met zijn flink gegroeide dorpskern aan weerszijden van de Weibuorren een opvallend gevarieerd geheel. Met als hoogte- en middelpunt de oude dorpskerk aan Selmien. De laatmiddeleeuwse kerk vertoont aan de zuidzijde middeleeuws muurwerk van vooral gele baksteen van flink formaat. De ongelede zadeldaktoren dateert net als de kerk uit de 13de eeuw. Hoewel de kerk altijd een echte toren heeft gehad, is er in 1766 nog een dubbele klokkenstoel naast gebouwd. Deze is al enkele malen vernieuwd en hij draagt twee klokken uit 1948.

Meer informatie over Ureterp vindt u op www.ureterp.frl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Wonen