De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. Eens per vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In principe kan iedere inwoner van 18 jaar of ouder gekozen worden voor de gemeenteraad. Politieke partijen stellen een lijst van kandidaten op waaruit de kiezer een keuze kan maken. De gemeenteraad van Opsterland telt 21 leden, verdeeld over 9 fracties (politieke partijen). De burgemeester is de voorzitter van de raad, maar heeft geen stemrecht. De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging van de gemeente.

Kaders stellen en controleren

De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid (kaders stellen) en het toezien op de uitvoering daarvan (controleren). Ieder jaar, in november, stelt de gemeenteraad bijvoorbeeld de begroting voor het volgende jaar vast. Het College van B en W doet in deze begroting voorstellen voor nieuwe uitgaven en/of bezuinigingen. In de maand juni wordt door de raad het jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld van het jaar ervoor. Daarmee controleert de raad of het college binnen de begroting is gebleven, of de doelen zijn gerealiseerd en of de plannen goed zijn uitgevoerd. Er zijn iedere maand wel voorstellen te bespreken, die een besluit van de raad vragen.

Raadsvergadering en oriënterende raadsbijeenkomst

De gemeenteraad vergadert in principe 2 keer per maand. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen een oriënterende raadsbijeenkomst en een raadsvergadering. Tijdens de oriënterende raadsbijeenkomst  worden raadsbesluiten voorbereid en worden de raadsleden geïnformeerd over diverse onderwerpen. Tijdens de raadsvergaderingen debatteren de raadsfracties met elkaar en worden er besluiten genomen over de hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid. Beide zijn openbaar toegankelijk en beginnen om 19.30 uur. De vergaderingen worden rechtstreeks uitgezonden op de raadswebsite en kunnen ook naderhand worden bekeken via de raadswebsite. De oriënterende raadsbijeenkomst  is de plek voor informatie-uitwisseling en beeldvorming door de raad. De (meeste) raadsvoorstellen van het college zullen eerst behandeld worden tijdens een oriënterende raadsbijeenkomst ter voorbereiding van de besluitvorming  in de raadsvergadering.

Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst  kunnen burgers  meestal het woord richten tot de raadsleden. Wilt u de raadsleden spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat dan kunt contact opnemen met de griffier. De agendacommissie van de raad bekijkt dan wat de meeste geschikte manier is om uw informatie te delen met de raad. De agenda van een raadsvergadering  heeft in principe een vaste indeling. De vergadering start met een vragenhalfuurtje  waarin de raadsleden vragen aan het college van burgemeester en wethouders kunnen stellen. Na de besluitenlijst van de vorige vergadering en de ingekomen stukken en mededelingen komen de zogenaamde bespreekpunten aan de orde. Deze punten zijn voorzien van een voorstel en een concept -raadsbesluit waarover de raad in de raadsvergadering debatteert en vervolgens een besluit zal nemen. Aansluitend aan de bespreekpunten worden eventuele hamerstukken afgehandeld.

U bent van harte welkom om een raadsvergadering of een oriënterende raadsbijeenkomst bij te wonen. De agenda’s worden op de gemeentelijke pagina’ van de Sa! en op de website gepubliceerd.

Raadsgriffier

Kerntaak van de raadsgriffier is het bijstaan van de raad bij de uitoefening van haar taak. De griffier is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de verzending van de vergaderstukken en de besluitenlijsten van de vergaderingen. De griffier adviseert ook individuele raadsleden en kan desgevraagd burgers en organisaties informeren over de gang van zaken in de raad en de mogelijkheden die burgers hebben om hun stem te laten horen.