Op deze pagina vindt u meer informatie over contactmogelijkheden en uw rechten op het gebied van o.a. bezwaar maken, klachten, dossierplicht en AVG.

Heeft u vragen over opvoeden en/of opgroeien, dan zou u wellicht het internet op de volgende plekken kunnen raadplegen. Een goede website over opvoeden en opgroeien www.opvoeden.nl. Ook www.opvoedinformatie.nl kan interessant zijn.

Vind je op internet geen goed en betrouwbaar antwoord op jouw vraag over de gezondheid van jouw kind? Of blijven jullie twijfelen? Stel jullie vraag dan aan de jeugdgezondheidszorg. Voor vragen over kinderen tot 4 jaar kun je terecht bij de GGD Fryslan. 

Biedt dit geen uitkomst of is er iets anders aan de hand neem dan contact op met het gebiedstseam Opsterland.

Vragen? Dit is de route 

  • Zodra u een vraag heeft rondom opvoeden, opgroeien of mee doen in de maatschappij kunt u deze stellen bij het gebiedsteam van de gemeente Opsterland.
  • Tijdens het eerste gesprek bekijkt een medewerker van de toegang samen met u waar u tegenaan loopt en wat uw vraag is. Wat zijn de mogelijke oplossingen? Waar heeft u ondersteuning bij nodig?
  • Maar we staan ook stil bij wat u zelf kunt en waarmee mensen in uw omgeving (zoals familie en vrienden) u kunnen helpen. Tijdens het gesprek legt de medewerker van de toegang ook uit hoe het vervolg er uitziet. Hoe lang dit vervolg duurt hangt af van uw situatie. Ieder mens en iedere hulpvraag is immers verschillend. Soms is het nodig om meer gesprekken te voeren of verder onderzoek te doen.

ID-check

Wij vragen u bij het eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Denk bij een huisbezoek eraan dat u een geldig identiteitsbewijs klaar heeft liggen. De gemeente is wettelijk verplicht om de identiteit vast te stellen van de personen aan wie de gemeente een dienst verleent. Dat geldt ook voor mensen die zich melden bij de gemeente met een hulpvraag. Daarom wordt aan inwoners gevraagd naar een geldig legitimatiebewijs, als bedoeld in Artikel 1 van de wet op identificatieplicht. 

Hoe bereidt u zich voor op het eerste gesprek?

Wellicht is het prettig voor u om het gesprek met het gebiedsteam niet alleen te voeren. U kunt daarom andere mensen bij het gesprek uitnodigen die u en uw problemen goed kennen en mee kunnen denken over oplossingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan familie, buren en vrienden. Of een onafhankelijk cliëntondersteuner. Deze mensen kunnen u ook helpen bij de vervolgstappen die u wilt zetten.

Wat gebeurt er dan?

Na het onderzoek (de gesprekken) maakt de medewerker van het gebiedsteam een verslag. We noemen dit het Friese ondersteuningsplan. Wij vragen u dit Friese ondersteuningsplan goed na te lezen en hierop te reageren. Dit ondersteuningsplan is namelijk de basis voor het vervolg wanneer er (specialistische) hulpverlening nodig is.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Een cliëntondersteuner denkt graag met u mee. Bijvoorbeeld als u hulp of ondersteuning wilt regelen en u niet weet hoe dat moet of waar u terecht kunt. Een onafhankelijk cliëntondersteuner is gratis.

Bij het regelen van hulp of ondersteuning kan een cliëntondersteuner:

  • helpen om uw vragen en wensen op een rijtje te zetten
  • gesprekken helpen voorbereiden
  • meegaan naar gesprekken
  • meedenken over afspraken over de hulp die u krijgt
  • meedenken als u er niet uit komt met een organisatie

Organisatie in gemeente Opsterland die cliëntondersteuning biedt:
Oco denkt mee: https://ocodenktmee.nl/(externe link)

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken.

De bezwaarprocedure is iets anders dan de klachtenprocedure. Een klacht dient u in als u niet tevreden bent over een gedraging van een gemeentelijk ambtenaar. Een bezwaar dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Het gaat daarbij om een besluit dat rechtstreeks nadelige gevolgen voor u heeft. https://www.opsterland.nl/bezwaar-maken

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over ons werk of over ons gedrag? U vindt bijvoorbeeld dat wij u niet goed hebben geïnformeerd of dat een afspraak niet snel genoeg wordt uitgevoerd. Misschien bent u van mening dat een medewerker van de gemeente u niet netjes heeft behandeld. Meld dan uw klacht bij ons. Praten helpt

Allereerst is het natuurlijk van belang om met elkaar in gesprek te blijven. Dus probeer eerst uw problemen uit te praten met de ambtenaar die volgens u verantwoordelijk is. Vaak is een fout gemakkelijk te herstellen. Soms is er sprake van een misverstand. Een goed gesprek kan uw probleem al uit de wereld helpen.


Lukt het niet om in een gesprek een oplossing te vinden? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. https://www.opsterland.nl/klacht-indienen
Mocht dat volgens u niet voldoende zijn, kunt u ook gebruikmaken van de vertrouwenspersonen van Jeugdstem; Jeugdstem is er voor jou: laat je horen(externe link)

Dossierplicht

In artikel 7:454 BW is de dossierplicht van de hulpverlener neergelegd. Dit artikel bepaalt dat de hulpverlener een dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt moet inrichten. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens vanaf het moment dat u uw ondersteuningsvraag aan ons doorgeeft. Met verwerken bedoelen wij het opvragen, vastleggen en delen van uw gegevens. Dit bespreken we uiteraard vooraf met u. Wij leggen uw gegevens alleen vast wanneer dit noodzakelijk is voor het vinden van een antwoord op uw vraag. Wij delen uw gegevens alleen wanneer relevant en noodzakelijk voor de in te zetten hulp. Hierbij handelen wij  volgens de Jeugdwet en de AVG. 

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Wettelijk is vastgelegd dat cliënten en medewerkers recht hebben op een overzicht van en ook inzage in de verwerkte gegevens. Ook is er een recht op correctie (verbeteren en/ of aanvullen) of verwijdering van de persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

Als inwoner van de gemeente krijgt u op verschillende manieren te maken met de gemeente. De gemeente is als publiekrechtelijk organisatie belast met de uitvoering van verschillende wetten. Om onze taken en verplichtingen uit te voeren, en onze inwoners te helpen is het vaak nodig om persoonsgegevens te verwerken.

De gemeente verwerkt dus persoonsgegevens om haar taken en verplichtingen op grond van de wet na te komen en om haar inwoners te helpen. Meer informatie hierover vindt u op https://www.opsterland.nl/privacy-en-cookieverklaring-van-de-gemeente-opsterland

In de Jeugdwet is bepaald dat niet zonder toestemming van de betrokkene gegevens aan een derde mogen worden verstrekt. Wie moet hier toestemming geven:
 

Meer informatie

Heeft u vragen of ondersteuning nodig? 

Neem dan contact op met het Gebiedsteam

Gemeente Opsterland