Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken.
De bezwaarprocedure is iets anders dan de klachtenprocedure. Een klacht dient u in als u niet tevreden bent over een gedraging van een gemeentelijk ambtenaar. Een bezwaar dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Het gaat daarbij om een besluit dat rechtstreeks nadelige gevolgen voor u heeft. 

Hoe dient u een bezwaar in?

Hoe u een bezwaar kunt indienen kunt u lezen in de beschrijving van de procedure van het besluit waar u bezwaar tegen maakt. Deze besluiten en procedures kunt u vinden op de pagina Officiële bekendmakingen.

Bezwarencommissie

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u uw bezwaar voorleggen aan de onafhankelijke bezwarencommissie. Deze commissie adviseert het gemeentelijk orgaan dat over uw bezwaarschrift moet beslissen: dat kan zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Meestal volgt het gemeentelijk orgaan het advies van de commissie.

De commissie

De commissie bestaat uit drie vaste leden, daarnaast zijn er drie vervangende leden, die ook regelmatig zitting nemen in de commissie. De leden zijn onafhankelijk en hebben geen enkele binding met de gemeente. Het gaat hier dus om een onafhankelijke commissie.

Het secretariaat van de commissie is in handen van ambtenaren van de gemeente, die direct onder de commissie vallen.

De hoorzitting

Om de betrokkenen bij een bezwaarschrift in de gelegenheid te stellen hun standpunt mondeling toe te lichten worden er hoorzittingen gehouden. Voor de hoorzitting ontvangen de betrokkenen geruime tijd van te voren een uitnodiging en alle op de zaak betrekking hebbende stukken. Deze stukken zijn ook in het bezit van de commissie. De hoorzittingen zijn in principe openbaar. Dit betekent dat belangstellenden bij de zitting aanwezig mogen zijn en kunnen plaatsnemen op de publieke tribune. Zij mogen echter niet het woord voeren. Zaken met een vertrouwelijk karakter (zoals op het gebied van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet) zijn wel besloten en publiek wordt daarbij dus niet toegelaten.

De hoorzittingen vinden plaats in de avonduren en worden gehouden in:

Zalencentrum 'De Buorskip'

Vlaslaan 26  

Beetsterzwaag 

Telefoon (0512) 382 341

In de directe omgeving van het zalencentrum zijn ruime gratis parkeermogelijkheden aanwezig. U kunt plaats nemen in de hal. Als uw zaak aan de beurt is roept de secretaris van de commissie u op. De commissie vraagt er reeds bij voorbaat uw begrip voor als zaken zodanig uitlopen dat u niet op het afgesproken tijdstip aan bod komt.

Tijdens de hoorzitting krijgt de bezwaarmaker in eerste instantie de gelegenheid zijn/haar bezwaarschrift nader toe te lichten. Daarna wordt de vertegenwoordiger van de gemeente in staat gesteld om het standpunt van de gemeente te verduidelijken. Ten slotte komen eventuele derde belanghebbenden (zoals de houder van de vergunning waartegen bezwaar wordt gemaakt) aan bod. De leden van de commissie kunnen aan alle partijen vragen stellen. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.

Het advies

Na de hoorzitting brengt de commissie advies uit aan het bestuursorgaan dat de uiteindelijke beslissing moet nemen. Het is dan aan de gemeente om een beslissing te nemen op het bezwaarschrift. Daarbij kan de gemeente het advies overnemen of er van afwijken. Dit laatste mag alleen indien dit gemotiveerd gebeurt. Van de beslissing op het bezwaarschrift ontvangt u zo snel mogelijk bericht. Daarbij ontvangt u ook een kopie van het verslag van de hoorzitting en het advies van de bezwarencommissie. Door middel van een zogenaamde beroepsbijlage wordt u op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om tegen de beslissing op het bezwaarschrift een beroepschrift of verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de rechtbank.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland