Gemeenten voeren niet alle taken zelf uit. In diverse gevallen wordt samengewerkt met andere gemeenten, de provincie en/of het waterschap.

OWO

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben in 2011 besloten om de krachten te bundelen. De samenwerking is gericht op een optimale dienstverlening aan de burger, een efficiënt werkende ambtelijke organisatie, betere kwaliteit, een verminderde kwetsbaarheid en een stevige positie in de regio. Er zijn of worden vijf ambtelijke diensten samengevoegd, te weten: werk en inkomen (in Oosterwolde), vastgoed en belastingen (in Oosterwolde), vergunningverlening, handhaving en toezicht (in Beetsterzwaag), administraties bedrijfsvoering (in Wolvega) en ICT (in Wolvega). Essentieel voor de samenwerking is de bestuurlijke zelfstandigheid en de eigen beleidsformulering in de drie gemeenten. Er is dus geen sprake van een gemeentelijke fusie. De samenwerking heeft onder de afkorting OWO bekendheid gekregen in vooral bestuurlijke en ambtelijke kringen.

Bekijk het filmpje waarin de OWO-samenwerking wordt uitgelegd.

P10

De P10 is een samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten. Het doel van de krachtenbundeling van de P-10 gemeenten, die een vergelijkbare opbouw en problematiek kennen, is in eerste instantie om gezamenlijk een steviger gesprekspartner te kunnen zijn bij het behartigen van de specifieke belangen van de plattelandsgemeenten. In tweede instantie is kennisoverdracht een belangrijke doelstelling. De vergelijkbare gemeenten kunnen veel leren van elkaars ervaringen en aanpak.

Wanneer een gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft in een samenwerkingsverband wordt gesproken van een verbonden partij. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat er nieuwe besturen worden gevormd en dat de gemeente daarin zeggenschap (stemrecht) heeft door afvaardiging van één of meer vertegenwoordigers (college- of raadsleden) in een algemeen bestuur of in een algemene vergadering van aandeelhouders. Onder financieel belang wordt verstaan dat de gemeente financiële risico’s loopt als de verbonden partij zijn verplichtingen niet nakomt. De deelnemers moeten dan financieel bijspringen. Dit is bij de bovengenoemde gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen het geval. De overige samenwerkingsverbanden (OWO en P10) zijn geen verbonden partijen, omdat er geen bestuur wordt gevormd of geen sprake is van een financieel belang.

Bekijk het filmpje waarin de P10 wordt uitlegd.

Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Opsterland neemt deel aan de volgende gemeenschappelijke regelingen:

 1. Veiligheidsregio Fryslân in Leeuwarden - www.veiligheidsregiofryslan.nl
 2. Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) in Grou - www.fumo.nl
 3. Sociale werkvoorziening Fryslân in Drachten - www.caparis.nl
 4. Recreatieschap De Marrekrite in Leeuwarden - www.marrekrite.nl
 5. Hûs en Hiem welstandsadvisering en monumentenzorg Friesland in Leeuwarden - www.husenhiem.nl
 6. Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten in Drachten

De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft in artikel 27 voor dat elke gemeente een register bijhoudt, waarin een aantal gegevens over de gemeenschappelijke regeling moet worden vermeld. U kunt dit register hieronder downloaden.

Vennootschappen

De gemeente Opsterland neemt deel in de volgende vennootschappen:

 1. NV Caparis in Drachten - www.caparis.nl
 2. NV Afvalsturing Fryslân en NV Fryslân Miljeu (onder de naam Omrin) in Leeuwarden - www.omrin.nl
 3. NV Bank Nederlandse Gemeenten in Den Haag - www.bng.nl
 4. BV Publiek Belang Elektriciteitsproductie in Den Bosch
 5. CBL Vennootschap BV in Den Bosch
 6. CSV Amsterdam BV in Den Bosch

De onder 4 t/m 6 genoemde vennootschappen komen voort uit de verkoop van Essent NV aan de Duitse energiemaatschappij RWE.

Afspraak maken met B en W

Wilt u een wethouder of de burgemeester persoonlijk spreken? Dat kan! De burgemeester en wethouders hebben in hun agenda’s tijd gereserveerd voor deze gesprekken, zodat u in de meeste gevallen binnen twee weken een afspraak kunt maken.

Aanvraag collegespreekuur

Lycklamahûs