Project Heropening Polderhoofdkanaal afgerond

De gemeente Opsterland heeft het project Heropening Polderhoofdkanaal afgerond. Het kanaal ging op 1 juli 2015 op feestelijke wijze open voor de pleziervaart. Alle projectdoelstellingen zijn behaald. Het laatste jaar is gebruikt om het project af te ronden en aan de ambtelijke organisaties van de gemeenten Smallingerland en Opsterland over te dragen.

Heropening van het Polderhoofdkanaal levert veel op

  • Economische ontwikkeling
  • Bevordering recreatie en toerisme
  • Bevordering leefbaarheid platteland
  • Natuurontwikkeling
  • Cultuurhistorische versterking
  • Veilig varen
  • Verfraaiing landschap
  • Innovatieve ontwikkeling

Opsterland voert ontheffing Flora- en faunawet op juiste wijze uit

In april 2016 is door twee burgers een handhavingsverzoek ingediend in verband met een mogelijke overtreding van een aantal voorwaarden uit de Flora- en faunawet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat hierover en heeft het handhavingsverzoek getoetst. Er zijn door de dienst geen overtredingen geconstateerd en het handhavingsverzoek is daarom afgewezen.

Merk Fryslân gaat Polderhoofdkanaal verder promoten en vermarkten

Het Polderhoofdkanaal is onderdeel van de Turfroute en zal vanuit die hoedanigheid via Merk Fryslân (regiomarketingorganisatie voor de Provincie Fryslân) verder worden gepromoot.