De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid.

Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) hebben burgers toegang tot veel informatie over het bestuur van rijk, provincies en gemeenten. Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Op die manier kunnen burgers meer inzicht krijgen in het overheidshandelen en zo beter deelnemen aan de democratie en de overheidsbesluitvorming. De Wob onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur. In het eerste geval geeft de overheid uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via internet, persberichten, brochures, mededelingen in de Staatscourant of Postbus 51-spotjes. De tweede vorm is het zogenaamde Wob-verzoek.  

Wob-verzoek

Burgers kunnen een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: het Wob-verzoek. Vooral journalisten maken van deze mogelijkheid gebruik. De overheid hoeft niet alle informatie openbaar te maken. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld de inhoud van contacten tussen de koning en bewindslieden en bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk zijn meegedeeld. Ook mag openbaarmaking de veiligheid van de staat niet schaden of de privacy van personen aantasten. De gemeente Opsterland neemt alleen schriftelijke Wob-verzoeken in behandeling. U kunt uw schriftelijke Wob-verzoek sturen naar:

Gemeente Opsterland
College van burgemeester en wethouders
Postbus 10.000
9244 ZP  Beetsterzwaag

Meer informatie over Wob

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de Wet openbaarheid van bestuur en het indienen van een Wob-verzoek.

Afspraak maken met B en W

Wilt u een wethouder of de burgemeester persoonlijk spreken? Dat kan! De burgemeester en wethouders hebben in hun agenda’s tijd gereserveerd voor deze gesprekken, zodat u in de meeste gevallen binnen twee weken een afspraak kunt maken.

Aanvraag collegespreekuur

Lycklamahûs