De Wet open overheid (Woo), die per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft vervangen, regelt uw recht op informatie van de overheid.

Op grond van de Wet open overheid hebben mensen toegang tot veel informatie over het bestuur van rijk, provincies en gemeenten. Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Op die manier kunnen mensen meer inzicht krijgen in het overheidshandelen en beter deelnemen aan de democratie en de overheidsbesluitvorming.

Woo-verzoek

Iedereen kan een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: het Woo-verzoek. De overheid hoeft niet alle informatie openbaar te maken. In artikel 5.1 en 5.2 van de Woo staat wanneer bepaalde informatie niet wordt verstrekt. Zo wordt bijvoorbeeld informatie niet verstrekt als dat de eenheid van de Kroon of de veiligheid van de Staat in gevaar zou brengen of als het gaat om vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens en persoonsgegevens. Ook kan het verstrekken van informatie onder andere achterwege blijven in verband met de eerbieding van de persoonlijke levenssfeer, de opsporing en vervolging van strafbare feiten en de beveiliging van personen en bedrijven.

Indienen van een Woo-verzoek

Hoewel u een Woo-verzoek ook mondeling kunt indienen, kunt u dat het beste doen per e-mail (gemeente@opsterland.nl) of per post:

 Gemeente Opsterland
College van burgemeester en wethouders
Postbus 10.000
9244 ZP  Beetsterzwaag
o.v.v. Woo-verzoek

Op te vragen informatie

De Woo is niet bedoeld voor de beantwoording van vragen. Heeft u een vraag, neem dan contact met ons op. 
Een Woo-verzoek is ook niet bedoeld voor het opvragen van documenten die al openbaar zijn. Hieronder volgen enkele voorbeelden. Op termijn gaat de gemeente meer informatie actief publiceren op grond van de Woo.

·      Vergunningen. Deze zijn te vinden op https://www.officielebekendmakingen.nl/.

·      Ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen. Deze zijn te vinden op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/

·      Raadsstukken en door het college aan de gemeenteraad gestuurde stukken. Deze zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem.

·      Beleid en regelgeving. Ga hiervoor naar http://www.overheid.nl

·      Informatie over perceelgrenzen, woningwaardes, akten en eigendomsgegevens van woningen en gebouwen. Deze informatie is te verkrijgen bij het Kadaster.

·      Informatie over bedrijven. Hiervoor kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel.

·      Informatie uit ons openbare gemeentearchief. Zie daarvoor deze pagina voor meer informatie.

De behandeling van uw Woo-verzoek

Het kan zijn dat de medewerker die inhoudelijk betrokken is bij het onderwerp van uw Woo-verzoek contact met u opneemt om het Woo-verzoek met u te bespreken. Ook kan het zijn dat u wordt gevraagd om uw verzoek nader te specificeren/te verduidelijken.

Beslistermijn

De beslistermijn op een Woo-verzoek is vier weken. Die termijn kan met twee weken worden verlengd als het gaat om een omvangrijk of complex verzoek. Daar ontvangt u dan bericht van. De beslistermijn kan ook worden verlengd als de gevraagde informatie ook over personen of bedrijven buiten de gemeente gaat. Die anderen wordt dan eerst gevraagd om een zienswijze in te dienen. Daar ontvangt u dan ook bericht van.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een Woo-verzoek. Als u de gevraagde informatie niet digitaal wilt ontvangen, maar op papier, kunnen er wel kosten in rekening gebracht worden voor het maken van kopieën. U krijgt hier dan van te voren bericht over.

Meer informatie over de Woo

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de Wet open overheid en het indienen van een Woo-verzoek. 

Afspraak maken met B en W

Wilt u een wethouder of de burgemeester persoonlijk spreken? Dat kan! De burgemeester en wethouders hebben in hun agenda’s tijd gereserveerd voor deze gesprekken, zodat u in de meeste gevallen binnen twee weken een afspraak kunt maken.

Aanvraag collegespreekuur

Lycklamahûs