Principeverzoek afwijken regels ruimtelijke ordening

U hebt een plan voor een ruimtelijke ingreep (bijvoorbeeld het bouwen van een nieuw huis). U wilt dan weten of het is toegestaan om het plan uit te voeren en wat daarvoor geregeld moet worden. Als uw plan in het omgevingsplan past, is het meestal voldoende om een omgevingsvergunning aan te vragen. Voor eenvoudige plannen is soms geen vergunning nodig.

Als uw plan niet past in het omgevingsplan, hebt u een omgevingsvergunning nodig waarmee wordt afgeweken van het omgevingsplan. Of moet u een verzoek doen om het omgevingsplan te wijzigen. Voordat u kosten maakt in de voorbereiding op zo'n procedure, kan het verstandig zijn om een principeverzoek in te dienen.

Wat is een principeverzoek?

Het principeverzoek is géén officiële aanvraag. Het is slechts een verzoek om te bekijken of de gemeente in principe bereid is om een procedure voor uw plan te starten. Als het plan goed past in de omgeving en voldoet aan beleid en regelgeving, is de kans groot dat u een positieve principe-uitspraak krijgt. U kunt met het antwoord op het principeverzoek beoordelen of het zinvol is om een omgevingsvergunning aan te vragen of een verzoek om wijziging van het omgevingsplan in te dienen.

U krijgt een schriftelijk antwoord op uw verzoek. Dit antwoord is een principe-uitspraak van het college van B&W. Het antwoord is dus geen besluit dat voor bezwaar en beroep vatbaar is. Aan de principe-uitspraak kunnen geen rechten ontleend worden. In de brief die u van ons krijgt, leggen we uit hoe de procedure verder verloopt.

Het indienen van een principeverzoek is niet verplicht. U kunt ook direct een aanvraag voor een omgevingsvergunning of wijziging van het omgevingsplan indienen. Om een inschatting te krijgen of de gemeente bereid is om een procedure te starten voor uw plan, raden wij aan om een principeverzoek in te dienen.

Wat kost het aanvragen van een principeverzoek?

Voor het behandelen van een principeverzoek brengen wij kosten in rekening. Die zijn in 2024 € 386,-. Als u binnen vier maanden na de principe-uitspraak een aanvraag voor een omgevingsvergunning of wijziging van het omgevingsplan indient, wordt dit bedrag afgetrokken van het bedrag dat u moet betalen voor de aanvraag.

Wat moet u doen?

Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Als u geen omgevingsvergunning nodig hebt (vergunningsvrij) of als uw plan voldoet aan het omgevingsplan en met een omgevingsvergunning kan worden gerealiseerd, hoeft u geen principeverzoek in te dienen.

Is het wel nodig om van het omgevingsplan af te wijken voor uw plan? Dien dan een principeverzoek in. We raden u aan om het plan in deze stap ook met eventuele belanghebbenden te bespreken. Uw plan kan namelijk invloed hebben op mensen en bedrijven in de omgeving. Daarom vragen wij u altijd in gesprek te gaan met de omgeving. Uw buren zullen het fijn vinden om op tijd iets over uw plan te horen.

U kunt via het bovenstaande formulier (bij direct regelen) online een principeverzoek indienen. Bij het verzoek moet u een motivering van het plan en een duidelijke situatieschets aanleveren. U vindt hieronder een toelichting op het formulier. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact met ons op.

Nadat u een principeverzoek hebt ingediend, begint de formele behandeling ervan. U krijgt van ons een bevestiging en een factuur voor de kosten. U kunt binnen 6 tot 12 weken een principe-uitspraak van het college van B&W verwachten.

Na de beoordeling van het plan ontvangt u een reactie. Is deze positief? Dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken.

Procedure na principeverzoek

Bij een positief besluit van het college van B&W, gaat een planologische procedure niet meteen van start. U dient hiervoor een aanvraag in. Het kan zijn dat het college van B&W u bij de principe-uitspraak een aantal aandachtspunten meegeeft. Samen met de gemeente verwerkt u deze aandachtspunten in uw plan.

Na de beoordeling van uw principeverzoek krijgt u een reactie van de gemeente. Ook bij een positieve reactie, mag u het plan nog niet direct uitvoeren. De reactie betekent alleen dat de gemeente positief staat tegenover het opstarten van een procedure voor een omgevingsvergunning of wijziging van het omgevingsplan. Soms worden aan de instemming voorwaarden verbonden, waarmee u rekening moet houden bij het verder uitwerken van het plan en de voorbereiding op de procedure. Als u het plan verder hebt uitgewerkt, kunt u een omgevingsvergunning aanvragen of een aanvraag doen tot wijziging van het omgevingsplan. Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket (externe link). Een aanvraag voor het wijzigen van het omgevingsplan kan per post via een getekend verzoek tot wijziging van het omgevingsplan. Met de aanvraag start de planologische procedure.

Waar moet u rekening mee houden?

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning of wijziging van het omgevingsplan wordt na een positief principebesluit niet automatisch toegekend. Participatie voorafgaand aan de procedure kan leiden tot ander inzicht. Ook kan beleid of wetgeving wijzigen. Tijdens de planologische procedure kunnen zienswijzen worden ingediend en kunnen adviesorganen advies uitbrengen op uw plan. De ingebrachte zienswijzen en adviezen wegen mee bij de uiteindelijke beslissing op uw aanvraag. De heroverweging kan leiden tot aanpassing of weigering van het besluit.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland