Wethouder Rob Jonkman is derde locoburgemeester. Hij zit namens de ChristenUnie in het college van B en W.

Contactgegevens

E-mail: rob.jonkman@opsterland.nl 

Portefeuille

 • Ontwikkelagenda Duurzaamheid
 • Financiën
 • Publieke dienstverlening en digitalisering
 • Milieu
 • Recreatie en toerisme
 • Gemeentelijke eigendommen
 • Onderwijshuisvesting
 • Grondbeleid, grondexploitaties en uitgifte bouwkavels
 • Europa
 • Personeel, organisatie en bedrijfsvoering

Nevenfuncties Rob Jonkman

 • Lid VNG-commissie Europa en Internationaal
 • Voorzitter werkveldadviescommissie Thorbecke Academie (European Studies)
 • Lid Raad van Toezicht Kenniscentrum Europa Decentraal
 • Lid Algemeen bestuur De Marrekrite
 • Vicevoorzitter Dagelijks bestuur Recreatieschap Marrekrite
 • Lid Klantenraad PIANOo
 • Lid Comité van de Regio's (politiek coördinator van ECR in commissie ECON en lid commissie CAFA)
 • Algemeen Bestuurslid Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.
 • Vertegenwoordiger Algemene Vergadering Aandeelhouders NV Caparis
 • Vertegenwoordiger Algemene Vergadering Aandeelhouders Essent
 • Vertegenwoordiger Algemene Vergadering Aandeelhouders NV Bank Nederlandse Gemeenten
 • Vertegenwoordiger Algemene Vergadering van aandeelhouders NV Afvalsturing Friesland (Omrin)
 • Vertegenwoordiger Algemene Vergadering van aandeelhouders NV Fryslân Miljeu (Omrin)
 • Voorzitter P10 werkgroep Europa
 • Lid Dagelijks bestuur Vereniging van Friese Gemeenten (VFG)
 • Lid bestjoer Fryske Rie
 • Voorzitter VNG Taskforce Inkoop en Aanbesteden

Alle bovenstaande nevenfuncties zijn onbetaald.

 • Adviseur Jonkman Expertise
Wethouder Rob Jonkman

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland