Wethouder Anko Postma is eerste locoburgemeester. Hij zit voor de partij Opsterlands Belang in het college van B en W.

Contactgegevens

E-mail: anko.postma@opsterland.nl

Portefeuille

 • Ontwikkelagenda Leefbaarheid
 • Kwartiermaker Modern besturen
 • Economische zaken
 • Beheer openbare ruimte
 • Ruimtelijke ordening (inclusief implementatie Omgevingswet)
 • Wonen (volkshuisvesting en vergunningverlening)
 • Dorpenbeleid
 • Accommodatiebeleid (inclusief sportaccommodaties)
 • Duurzaam landschap
 • Gemeentebedrijf

Nevenfuncties Anko Postma

 • Algemeen Bestuurslid P10
 • Algemeen Bestuurslid Hus & Hiem
 • Algemeen Bestuurslid Bedrijvenpark A7
 • Lid Dagelijks bestuur directieraad Bedrijvenpark A7
 • Voorzitter Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
 • Lid Fries Bestuurlijk Overleg Krimp en Anticipeerregio’s (FBOK)
 • Lid ambassadeursoverleg Krimp ‘Fan Mear Nei Better’
 • Lid ambassadeursgroep Economische Zaken Opsterland
 • Lid Wenje oerlis Provincie Fryslân
 • Lid portefeuillehoudersoverleg  Ruimte & Wonen van de Vereniging Friese Gemeenten
 • Lid stuurgroep Bestjoerlik Oerlis Feangreide
 • Plaatsvervangend lid Sociale werkvoorziening Fryslân
 • Lid ouderraad Drachtster Lyceum
 • Bestuurslid Stichting Smûk
 • Lid bestuurlijke klankbordgroep WEN
 • Regioambassadeur Wethoudersvereniging
 • Lid van het Stichtingsbestuur van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen
 • Lid van het Iepen Mienskipsfûns

Alle bovenstaande nevenfuncties zijn onbetaald.

Wethouder Anko Postma

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland