Wethouder Anko Postma is eerste locoburgemeester. Hij zit voor de partij Opsterlands Belang in het college van B en W.

Contactgegevens

E-mail: anko.postma@opsterland.nl

Portefeuille

 • Economische zaken
 • Monumentenbeleid
 • Organisatieontwikkeling
 • Personeel en organisatie
 • Project IKC Beetsterzwaag
 • Project Kortezwaag
 • Project MFA Tynje
 • Regiodeal
 • Ruimtelijke ordening (inclusief Omgevingswet)
 • Vergunningverlening
 • Wonen

Nevenfuncties Anko Postma

 • Voorzitter Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
 • Lid VNG-commissie Ruimte, wonen en mobiliteit
 • Lid portefeuillehoudersoverleg  Ruimte & Wonen van de Vereniging Friese Gemeenten
 • Lid Wenjenoerlis Provinsje Fryslân
 • Lid regiobestuur Regiodeal Zuidoost-Friesland
 • Lid Algemeen Bestuur Hûs & Hiem
 • Lid ambassadeursgroep Economische Zaken Opsterland
 • Lid Algemeen Bestuur Bedrijvenpark A7
 • Lid Dagelijks Bestuur directieraad Bedrijvenpark A7
 • Bestuurslid Wethoudersvereniging
 • Regioambassadeur Wethoudersvereniging
 • Lid van het Stichtingsbestuur van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen
 • Lid Fries Bestuurlijk Overleg Krimp en Anticipeerregio’s (FBOK)
 • Lid ambassadeursoverleg Krimp ‘Fan Mear Nei Better’
 • Lid Adviescommissie Iepen Mienskipsfûns en Regiofonds Zuidoost Friesland
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur P10
 • Plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene aandeelhoudersvergadering CSV Amsterdam BV
 • Lid ouderraad Drachtster Lyceum
 • Bestuurslid Stichting Smûk

Alle bovenstaande nevenfuncties zijn onbetaald.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland