De openbare ruimte is bedoeld voor publieke voorzieningen waar alle inwoners gebruik van (kunnen) maken, bijvoorbeeld voor wegen/ straten, bermen en openbare groenvoorzieningen. Het openbaar groen maakt onderdeel uit van de openbare ruimte en is eigendom van de gemeente. Openbaar groen, dat een beperkte functie heeft voor de openbare ruimte en dat direct grenst aan een woonperceel, kan in aanmerking komen voor verkoop aan de eigenaar(-s) van dat perceel.

Voorwaarden

U wilt een strook openbaar groen kopen?

Is er een strook  openbaar groen dat grenst aan uw perceel en wilt u dat graag in gebruik nemen als tuin? Aankoop zou mogelijk kunnen zijn, mits daarvoor goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders wordt gegeven. De verkoopprijs van openbaar groen bedraagt € 75,00 per m² kosten koper (prijspeil 2019). De verkoopprijzen zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

U heeft al een strook openbaar groen in gebruik?

Het komt voor dat er stroken openbaar groen toegevoegd zijn aan de tuin van uw aangrenzende (woon-)perceel. Soms zijn hierover afspraken gemaakt met de gemeente. In andere gevallen willen we dat alsnog officieel regelen. Daarover kunt u dan bericht van ons verwachten of u kunt dit alsnog bij ons melden. Als u geen belangstelling heeft voor aankoop van de gemeentegrond dient u de grond terug te geven aan de gemeente. De grond moet schoon en ontruimd (zonder bouwwerken, bestrating, beplanting en dergelijke) opgeleverd worden. Wij richten de grond dan weer in als openbare ruimte.

Didam

In verband met de uitspraak van de Hoge Raad op 26 november 2021, genaamd het Didam-arrest, zullen vanaf 17 mei 2022 nieuwe bouwkavels voor woningbouw, bedrijfskavels en verkoop/verhuur/pacht van grond  via een nieuwe procedure worden afgehandeld. Na het openbaar maken op de gemeentelijke pagina van de Sa! en op de gemeentelijke website van eerdergenoemde kavels zal bij interesse door meerdere partijen een loting via een gevolmachtigde notaris plaatsvinden. De voorwaarden van de procedure staan op de website van de gemeente Opsterland (kenmerk Izaak 0086121196).

Alle publicaties over nieuwbouwkavels en verkoop/verhuur/pacht van grond zijn te raadplegen via onze website en de lokale weekkrant de Sa!.

Aanbieding grond

KavelOppervlaktePublicatiedatum

Voornemen verkoop grond/groenstroken aan inwoners 

KavelOppervlaktePublicatiedatum

Strook grond achter Bommegaerde 75 in Beetsterzwaag

Kadastraal bekend: Gemeente Beetsterzwaag sectie B nummer 4530 deels

Oppervlakte circa 57m212-06-2024

Kunt u zich niet verenigen met deze verkoop en bent u van mening dat u ook als gegadigde in aanmerking dient te komen voor koop, dan kunt u gedurende een periode van drie weken na publicatie van dit bericht dit kenbaar maken bij de gemeente Opsterland via email grondverkoop@opsterland.nl of per brief ter attentie van mevrouw W. Huisman, adres Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag.

Vervaltermijn

Indien uiterlijk drie weken na de datum van deze publicatie geen bezwaren zijn ontvangen dan zal de gemeente overgaan tot verkoop aan gegadigde, op grond van die verwante bepalingen, onvoorwaardelijk en kunnen er geen aanspraken jegens de gemeente ter zake het onderhavige voornemen tot verkoop van deze grond worden gemaakt. De hiervoor genoemde termijn van drie weken is een vervaltermijn.

Aanvraag

Wilt u een strook openbaar groen kopen dat grenst aan uw perceel? Vul dan het formulier 'Aanvraag verkoop openbaar groen' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Wij beoordelen vervolgens of u de gewenste strook openbaar groen kunt kopen. Wanneer u huurder bent van een woning, dan komt u niet in aanmerking om grond te kopen. De eigenaar van uw woning kan daarvoor wel in aanmerking komen. De strook openbaar groen die u gekocht heeft, mag u alleen inrichten als tuin. Op deze strook mogen alleen vergunningsvrije bouwwerken worden geplaatst.

Afgeronde zaken

KavelOppervlaktePublicatiedatum
Groenstrook naast Hein Voswei 27 in Tijnje. Kadastraal bekend gemeente Gorredijk, sectie D, nummer 1437 deels, groot circa 38m2. Ook zal er een gedeelte door verjaring aan het perceel worden toegevoegd van circa 79m2. Hier hoort ook een deel van de sloot bij.38m2 + 79m206-05-2024
Voornemen verkoop groenstrook naast De Bodding 48 in Frieschepalen, kadastrale gemeente Ureterp, sectie F, nummer 2933 (deels)138m206-05-2024
Voornemen verkoop openbaar groen, Ligging achter Ds. de Boerwei 3. Kadastraal bekend gemeente Opsterland, sectie C, nummer 01111 deels. 49m202-05-2024
Verkoop grond voor woning Duerswâld 29 te Wijnjewoude, kadastraal bekend gemeente Duurwoude, sectie C, nummer 0175 deels.126 m225-04-2024
Verkoop grond achter Ds. de Boerwei 5 te Hemrik. Kadastraal bekend gemeente Opsterland, sectie C, nummer 01111 deels.94 m225-04-2024
Verkoop strook grond voor Volharding 5 te Tijnje, kadastraal bekend gemeente Gorredijk, Sectie D , nummer 1499 deels. 68 m210-04-2024
Verkoop bermgrond langs de Skieding bij Frieschepalen aan de Provincie Fryslân, kadastrale gemeente Ureterp, sectie F, nummer 21091690 m202-04-2024
Verkoop groenstrook achter Boskleane 30 te Bakkeveen. Kadastraal bekend gemeente Duurswoude, sectie B, nummer 3265 deels.19 m207-03-2024
Verkoop groenstrook naast Merskekamp 5 in Bakkeveen, kadastrale gemeente Duurswoude, sectie B, nummer 3265 deels106 m228-02-2024
Verkoop groenstrook naast Brouwerij 13 in Gorredijk, kadastrale gemeente Gorredijk, sectie C, nummer 4729 deels98 m228-02-2024
Verkoop groenstrook voor Stuken 26 in Ureterp,  kadastraal bekend gemeente Ureterp, sectie A, nummer 5398 deels.35 m228-11-2023
Verkoop groenstrook voor Langewal 54 in Gorredijk, kadastraal bekend gemeente Gorredijk, sectie C, nummer 4806 deels.24 m228-11-2023
grond/groenstrook voor Binnenwei 101 in Hemrik, kadastraal bekend gemeente Lippenhuizen, sectie J, nummer 192 deels186 m205-10-2023
grond/groenstrook voor Domela Nieuwenhuisweg 48 in Nij Beets, kadastraal bekend gemeente Opsterland, sectie D, nummer 4538 deels52 m205-10-2023
groenstrook ivm wijzigen toegangsweg voor Nijewei 93 in Gorredijk, kadastrale gemeente Gorredijk, sectie G, nummer 763482 m219-06-2023
grond achter Boskleane 33 in Bakkeveen, kadastrale gemeente Duurswoude D 1112 deels117 m205-06-2023
grond achter Kromhoeke 24 in Frieschepalen, kadastrale gemeente Ureterp F 1938445 m205-06-2023
grond achter Hoofdstraat 68 in Beetsterzwaag, grond achter Hoofdstraat 68 in Beetsterzwaag108 m205-06-2023

Bijlagen

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland