Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen betreffende verkeer en vervoer in de gemeente Opsterland. 

Parkeren

Kan de gemeente extra parkeervakken aanleggen?

In veel buurten wordt de parkeerdruk als probleem ervaren. In oudere wijken is niet altijd ruimte voor twee of soms drie auto´s voor ieder gezin. Gemeente Opsterland legt liever geen extra parkeerplaatsen aan. Extra parkeerplaatsen gaan namelijk vaak ten koste van groen of speelplekken in de buurt. Als een straat aan groot onderhoud toe is, kijken we opnieuw naar de parkeersituatie. Dat doen we in overleg met de bewoners. We bekijken dan samen of het mogelijk én wenselijk is om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Als er al groot onderhoud is geweest of uw straat voorlopig nog niet voor groot onderhoud aan de beurt is. Dan hanteren wij de regel dat wanneer er binnen een loopafstand van 150 meter een parkeerplaats beschikbaar is er geen uitbreiding van parkeerplaatsen nodig is.

Kan ik een parkeerplaats kopen?

De gemeente Opsterland verkoopt geen parkeerplaatsen.

Kan ik een parkeerverbod of verbod om stil te staan aanvragen?

 • Woonwijken
  We krijgen regelmatig verzoeken voor het instellen van een parkeerverbod om parkeren op de rijbaan tegen te gaan, of omdat er voor een uitrit- of op de stoep wordt geparkeerd. Het uitgangspunt van de gemeente is om geen parkeer- en stopverboden in woonwijken in te stellen. Maar ook om zo min mogelijk borden in woonwijken te plaatsen. Met het instellen van de maatregel zal de situatie waarschijnlijk niet veranderen. Als u om uw uitrit te verlaten een paar keer moet steken met uw voertuig, wordt dit door de handhaver niet gezien als een belemmering. Bij hinderlijk parkeren of het blokkeren van de weg adviseren wij u de bestuurder van het voertuig aan te spreken op zijn of haar gedrag. Helpt dit niet dan is de vervolgstap contact op te nemen met handhaving of de politie.
 • Bij scholen
  Aanvragen voor verkeersmaatregelen rondom de school kunnen door de school zelf, of door een verkeersouder van de school worden aangevraagd. Verkeersonveilige situaties welke rondom de school kunt u het beste melden bij de schoolleiding of bij de verkeersouder van de school.

Kan ik een blauwe zone of vergunningparkeren in mijn straat aanvragen?

De gemeente Opsterland stelt geen blauwe zones of vergunningparkeren in woonwijken in.

Snelheid

Hardrijden

Hardrijden, en dan met name in woonwijken, wordt meestal veroorzaakt door de bewoners zelf. Bewoners kennen de weg met alle kuilen en oneffenheden of bijvoorbeeld bezorgdiensten. Wij hebben de mogelijkheid om via open data de snelheid in uw straat te bekijken. Wanneer uit deze gegevens blijkt dat er te hard wordt gereden dan gaan wij zelf de snelheden monitoren met een verkeerstelling. Dit met behulp van een zogenaamde telradar. De telradar meet de snelheid van passerende voertuigen. Om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen zal de telradar over een periode van 2 weken de gegevens meten.

Wanneer uit de resultaten blijkt dat er een constante overschrijding van de maximumsnelheid is. Bekijken wij of en welke maatregelen nodig zijn. De verzoeker krijgt een schriftelijk bericht van de resultaten.
Wanneer uit deze gegevens blijkt dat er niet te hard wordt gereden ondernemen wij geen actie. Wel besteden we extra aandacht aan de weginrichting bij het groot onderhoud. Het is daarmee het uitgangspunt om alleen bij gegronde meldingen van te hard rijden snelheidsmetingen te houden.

Kan de gemeente handhaven op snelheid?

Handhaving op snelheid is een bevoegdheid die alleen bij de politie ligt. U kan rechtstreeks de politie benaderen voor handhaving, op het algemene nummer 0900-8844.

Kan ik (extra) drempels aanvragen bij de gemeente in mijn straat?

De gemeente legt alleen drempels aan als is aangetoond dat er structureel (veel) te hard wordt gereden. En dat het invloed heeft op de verkeersveiligheid (zie hardrijden). Wanneer de buurt verzoekt om een dergelijke voorziening moet de voorziening breed gedragen worden in de buurt vanwege de nadelen zoals trillinghinder en geluidsoverlast. Een drempel leggen wij alleen aan bij groot onderhoud, bij vervanging van de riolering of tijdens de herinrichting van de weg.

Kan de gemeente van mijn straat éénrichtingsverkeer maken?

Regelmatig vragen bewoners om éénrichtingsverkeer in de straat omdat er te hard wordt gereden. Op een eenrichtingsweg gaan bestuurders juist harder rijden omdat er geen tegenliggers worden verwacht. Daarom voeren wij dit soort maatregelen niet uit om de snelheid te verlagen in een straat. Eénrichtingsverkeer is alleen aan te raden bij smallere straten die doorstromings- problemen of verkeersveiligheidsproblemen opleveren. Ook alleen als er goede alternatieven zijn om via een andere weg, de weg te vervolgen. Een voorwaarde is dat de maatregel wordt ondersteund door de meerderheid van de bewoners van de betreffende straat.

Kan de gemeente in onze straat de toegestane maximale snelheid verlagen?

De gemeente verdeelt de wegen aan de hand van de landelijke normen van Duurzaam Veilig onder in categorieën. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in wegen binnen en buiten de bebouwde kom. Wegen binnen dezelfde categorie krijgen dezelfde inrichting en hierop afgestemde maximum snelheid.

De maximale snelheid op erftoegangswegen bedraagt 30 km per uur binnen de bebouwde kom en 60 km per uur buiten de bebouwde kom.

Voor een drukke weg, die moet zorgen voor een vlotte doorstroming, geldt een maximale snelheid van 50 of 70 km per uur binnen de bebouwde kom en 80 km per uur buiten de bebouwde kom.

Kan een flitspaal geplaatst worden?

Nagenoeg alle flitspalen in Nederland zijn in eigendom van het Openbaar Ministerie (OM).  Het OM heeft in de afgelopen jaren alle flitspaallocaties geëvalueerd. Daarbij was een van de doelstellingen van het OM om het aantal flitspalen terug te brengen. Daarom werd per locatie kritisch naar de noodzaak van de flitspaal gekeken. Gemeenten konden hier weinig invloed op uitoefenen.

Na de evaluatie zijn er flitspalen verwijderd òf vervangen door een digitale flitspaal.

Het OM is zeer terughoudend met het plaatsen van nieuwe flitspalen. Een flitspaal wordt dan ook niet zomaar neergezet. Dit wordt bepaald na een analyse van de verkeersveiligheid:

 • Hoeveel ongevallen zijn er geweest; wat voor soort, en wat was de oorzaak?
 • Hoe hoog is het percentage overtredingen: hoeveel mensen rijden er te hard?
 • Past de snelheid bij de weg?
 • Kan de inrichting van de weg veranderd worden zodat er minder hard wordt gereden?
 • Is duidelijk dat door een flitspaal het aantal ongelukken kan verminderen? Dan kan het Openbaar Ministerie beslissen een flitspaal neer te zetten. Dit gebeurt in overleg met de politie en de gemeente.

Op 30 km/uur wegen word door het OM geen flitspalen geplaatst.

Locaties laadpalen elektrische voertuigen

We ervaren in de straat een hoge parkeerdruk. Er is geen ruimte voor een laadplek.

Vaak vervangt de elektrische auto een benzine auto. Dus neemt de parkeerdruk niet toe. Wel proberen wij bij onderzochte parkeerdruk een oplossing op maat te realiseren.

Niemand in deze buurt heeft een elektrische auto. Waarom komt er dan wel voor mijn deur een laadpaal?

Vaak heeft een elektrisch voertuig ook een levertijd. Dus als iemand een elektrische auto heeft besteld vraagt men ook direct een laadpaal aan. Ook moet een locatie voor een laadpaal aan allerlei eisen voldoen. Het kan daarom voorkomen dat de laadpaal niet voor de deur van de aanvrager komt.

Verkeersborden

Wij plaatsen alleen borden als dit wettelijk verplicht is of als dit de verkeersveiligheid verbetert.

Kan ik bord 'spelende kinderen' aanvragen bij de gemeente?

In woonwijken plaatsen we deze borden niet omdat weggebruikers in woonwijken “spelende kinderen” op de weg kunnen verwachten. Alleen bij druk bezochte speeltuintjes en scholen in de woonwijken, plaatsen we soms dit bord. Afhankelijk van de situatie

Kan ik een bord met (woon)erf aanvragen bij de gemeente?

Het is niet mogelijk om “zomaar” een bord (woon) erf te plaatsen aan het begin van een woonstraat / woonwijk.


Een woonerf is een straat waarbij de nadruk zeer sterk ligt op de verblijfsfunctie: wonen, spelen, wandelen, enzovoort. Parkeren in een erf kan alleen in parkeervakken waar een P in staat. Buiten deze vakken is het verboden te parkeren. Alle woongebieden zijn of worden ingericht als 30 km-zone waarbij 'Duurzaam Veilig' het uitgangspunt is. Dat is een initiatief van de verschillende Nederlandse overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten, door te richten op het voorkomen van ongelukken.

Kan er een bord “uitgezonderd bestemmingsverkeer” geplaatst worden?

Een onderbord uitgezonderd bestemmingsverkeer is niet handhaafbaar. Rechters hebben daar uitspraken over gedaan. De politie beboet hier dan ook niet op. Handhaving van dit verbod is geen bevoegdheid van de gemeente, maar van de politie. Daarnaast heeft de gemeente het doel om te komen tot een helder stelsel van verkeersborden. De juiste borden op de juiste plek. Zonder overbodige verwijzingen. De gemeente streeft ernaar om zo min mogelijk borden te plaatsen. Zolang hierdoor geen wettelijk en onjuiste verkeerssituaties ontstaat.

Hoe zit het met voorrang in een 30 km zone?

In een 30 km/zone is al het verkeer gelijk, dit betekent dat rechts voorrang heeft. Door de voorrang niet apart te regelen is voor de weggebruiker de verkeerssituatie duidelijker omdat overal (ook landelijk) dezelfde regel geldt. Dit is een verbetering voor de verkeersveiligheid. Een uitzondering op deze regel zijn kruispunten van wijkwegen met fietspaden die tot de hoofdfietsstructuur behoren. Dit soort fietspaden worden in de voorrang afgewikkeld en is op straat zichtbaar gemaakt met bebording en markering.

Kan ik een zebrapad aanvragen bij de gemeente?

Binnen een 30 km zone willen we liever geen voetgangersoversteekplaats aan leggen. Dit omdat een zebrapad kan zorgen voor schijnveiligheid. Een zebrapad (voetgangersoversteekplaats) wordt alleen bij hoge uitzondering bij scholen aangelegd.

Zichtbelemmering

Het zicht wordt belemmerd door struiken of een muur. Wat nu?

Soms is er sprake van zichtbelemmerende begroeiing. Over het algemeen is in een 30 km-zone slechts sprake van zichtbelemmering als de begroeiing dicht bij de rand van de rijbaan komt en zo hoog is dat het verkeer (vanuit een voertuig) er niet overheen kan kijken. Staat de begroeiing op ruime afstand van de rijbaan, dan is er over het algemeen voldoende mogelijkheid, eventueel met aangepaste snelheid, tot aan het kruispunt op te rijden en zo zicht te krijgen op het kruisende verkeer.

Bij hogere snelheden (bijvoorbeeld 50 km), kan al eerder sprake zijn van zichtbelemmering. Of er sprake is van zichtbelemmerende begroeiing wordt door de verkeerskundige van de gemeente beoordeeld. Indien er sprake is van zichtbelemmerende begroeiing, is de eigenaar van de beplanting verplicht deze te snoeien of eventueel te verwijderen.

Indien een muur van bijvoorbeeld een schuur zorgt voor zichtbelemmering, dan dient het verkeer zich in haar gedrag aan te passen aan deze situatie. De gemeente neemt in dergelijke gevallen doorgaans geen maatregelen.

Kan ik een verkeerspiegel aanvragen?

Wij plaatsen liever geen spiegels. Een spiegel kan schijnveiligheid geven. Je weet nooit zeker of een bestuurder het verkeer op de kruisende weg in de spiegel ziet. Ook kan een spiegel zorgen voor een vertekenend beeld, waardoor de snelheid van het naderende verkeer niet goed kan worden ingeschat. Verkeerspiegels zijn ook niet bruikbaar bij elk type weer. Ook zijn de spiegels gevoelig voor vandalisme. Enkel bij hoge uitzondering wanneer er geen enkel zicht is mag met toestemming van de gemeente een verkeerspiegel geplaatst worden. De kosten voor plaatsing en onderhoud zijn dan voor de aanvrager zelf.

Geluid

Ik heb last van trillingen en/of schade aan mijn woning door het autoverkeer.

Het kan gebeuren dat u trillingen voelt bij langsrijdend verkeer. Meent u door trillingen schade te hebben ondervonden, dan kunt u hierover een klacht indienen. In de gemeente Opsterland staan sommige wonen op veen en/of dicht aan de weg. Hierdoor kunt u trillingen voelen van voorbijrijdend verkeer.

Dit hoeft niet to schade te leiden. Wanneer u denkt dat dit wel het geval is dient u een gespecialiseerd bouwkundig expert een rapport te laten opstellen waarin wordt aangetoond dat de schade is veroorzaakt door wegverkeer. Dat rapport kunt u samen met uw klachtomschrijving schriftelijk indienen bij het bij het college van B en W. Wij nemen deze dan in behandeling.

Ik wil een verbod op vrachtwagens in mijn straat. Waar kan ik deze aanvragen?

In iedere straat moet vrachtverkeer kunnen komen. Bijvoorbeeld om het huisvuil op te halen, te verhuizen of om bestelde spullen te bezorgen. Een verbod beperkt de bereikbaarheid van uw woning en de woning van uw buren. Een onderbord met 'uitgezonderd bestemmingsverkeer' is daarom niet mogelijk.

Contact melding doen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem contact op met het Publiekscentrum

Buitendienst