Starterslening

Starters een kans op de koopwoningmarkt geven, vindt de gemeente Opsterland erg belangrijk. Daarom bieden we de Starterslening aan. Daarbij werken we samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Direct regelen

Als er een Starterslening voor u beschikbaar is, dan kunt u een aanvraag hiervoor digitaal indienen bij SVn

Aanvraag Starterslening 

Kunt u de aanvraag niet digitaal doen, neemt u dan contact op met SVn via telefoon (088) 253 94 00. Zij helpen u graag persoonlijk verder.

De Starterslening; een steuntje in de rug bij je eerste koopwoning

De Starterslening vult het verschil op tussen de prijs van het huis en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen bij de bank. De Starterslening is altijd een aanvulling op een eerste hypotheek bij een andere geldverstrekker. Een huis dat onbetaalbaar lijkt, kan zo soms tóch gekocht worden.

Starterslening en Combinatielening

De Starterslening bestaat uit twee delen: Een (box 1) deel dat annuïtair wordt afgelost. En een (box 3) deel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor de Starterslening en Combinatielening hebben starters de eerste drie jaar geen maandlasten. De aflossing van de Starterslening wordt de eerste drie jaar ‘betaald’ met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste drie jaar altijd op. Na deze periode van drie jaar worden (in principe) rente en aflossing betaald. Op het moment dat de volledige rente en/of aflossing betaald wordt, worden beide leningdelen gelijktijdig afgelost.

Als het inkomen van het huishouden onvoldoende is, kan een hertoets aangevraagd worden. Als het inkomen op een hertoetsmoment inderdaad onvoldoende is, betaalt de starter een maandlast die wel past bij het inkomen van zijn huishouden. Meer informatie over de hertoetsmogelijkheden vindt u op www.svn.nl/hertoets.

Wat zijn de kosten?

Afsluitkosten, borgtochtprovisie NHG en notariskosten. Na drie jaar (mogelijke) kosten voor een hertoets. Meer weten? Kijk op de site van SVN.

Voorwaarden gemeente Opsterland

De aanvraag, de financiële toets die bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de Starterslening en het verstrekken van de lening worden door SVn verzorgd. Wij hebben voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen. De Starterslening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • Van in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde personen van 18 jaar en ouder, die op het moment van de aanvraag niet in het bezit zijn van een koopwoning, dit ook niet eerder zijn geweest en die zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel inwonend zijn;
  • Voor het verwerven van een bestaande koopwoning in Opsterland waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom (verwervingskosten) van de woning niet hoger mogen zijn dan € 250.000,00;
  • Voor het verwerven van een nieuwbouw koopwoning in de gemeente Opsterland, waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom (verwervingskosten) van de woning niet hoger mogen zijn dan € 250.000,00;
  • De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Op de Starterslening van de gemeente Opsterland zijn de bepalingen van de Verordening Starterslening Opsterland van toepassing. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 februari 2024 besloten de maximale verwervingskosten voor zowel bestaande als nieuwbouw koopwoningen te verhogen naar €250.000.

Meer informatie

Kijk voor meer inhoudelijke informatie op www.svn.nl/leningen/Opsterland/Starterslening. Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVN via telefoon (088) 253 94 00.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u weten of er een Starterslening beschikbaar is?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland