De gemeente Opsterland hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. Privacy is een grondrecht en het waarborgen van privacy is de hoeksteen van het vertrouwen van burgers in de gemeente. Met de komst van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens en de rechten voor betrokkene zijn versterkt. Hier vindt u algemene informatie over hoe de gemeente Opsterland omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy.

Uitgangspunten voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens

De gemeente Opsterland is als publiekrechtelijk organisatie belast met het uitvoeren van diverse wetgevingen. Om uitvoering te kunnen geven aan wetgeving is het vaak nodig om persoonsgegevens te verzamelen. De verwerking van persoonsgegevens is vastgelegd in verschillende algemene wetten (de algemene verordening gegevensbescherming, uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming) en specifieke wetgeving (wet basisregistratie persoonsgegevens, de telecommunicatiewet, de wet algemene bepalingen burgerservicenummer). 

De verwerking van persoonsgegevens (o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van uw persoonsgegevens) is gebonden aan regels. Zo moet het duidelijk zijn waarom gegevens verwerkt worden, voor welk doel deze gegevens worden verwerkt en hoe lang ze bewaard mogen worden). Gemeente Opsterland werkt met de volgende uitgangspunten voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Er is inzichtelijk in hoeverre en op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt. Bijbehorende informatie moet eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk zijn.

Grondslag en doelbinding

De gemeente Opsterland zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor vooraf bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een grondslag verwerkt zoals beschreven in de AVG artikel 6.

Minimale gegevensverwerking

De gemeente Opsterland  streeft naar minimale gegevensverwerking (dataminimalisatie) en verwerkt daarbij alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Subsidiariteit

Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken inwoner wordt zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokken moet in verhouding staan tot het doel waarvoor de verwerking plaatsvindt.

Wat zijn persoonsgegevens

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dit zijn onder andere naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW), geboortedatum.

Bijzondere persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van onder andere het sociale domein is het noodzakelijk dat de gemeente Opsterland ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Dit kunnen onder andere gegevens  zijn omtrent gezondheid, financiën(rekeningnummer), het gebruik van een bsn-nummer. Het gebruik van bijzondere gegevens mag alleen als daar een wettelijke grondslag voor is om werkzaamheden uit te voeren. Dit is vastgelegd in specifieke sectorale wetgeving. 

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij zullen gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging van gegevens

Gemeente Opsterland neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid, in overeenstemming met de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Delen met anderen

Wij zullen gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Degene die betrokken is bij de gegevensverwerking heeft wettelijk gezien een aantal rechten die hij/zij kan inroepen. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen.

Functionaris gegevensbescherming

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Opsterland kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Opsterland, mevrouw J. van der Bles, via het Publiekscentrum. Of stuur een e-mail naar privacy@opsterland.nl.


Uw websitebezoek

Gemeente Opsterland besteedt veel zorg aan het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie die u hier op deze website ziet. Desondanks is het mogelijk dat u inhoud aantreft, die verouderd, onjuist of onvolledig is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Opsterland kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van de informatie van deze website.

Links naar andere websites

Op www.opsterland.nl kunnen links naar websites of services van derden staan. De gemeente Opsterland is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door derden.

Cookies op www.opsterland.nl

De website www.opsterland.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Wij gebruiken deze cookies alleen om de site goed te kunnen laten functioneren. Verder maken we gebruik van Google Analytics om statistische informatie over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen en populaire pagina’s. De cookies op opsterland.nl zijn niet herleidbaar tot pc of individu.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland