Omgevingswet

Bent u van plan om te bouwen, verbouwen, uitbreiden, slopen, bomen te kappen of iets te veranderen in uw woonomgeving? Dan krijgt u te maken met de nieuwe Omgevingswet. Vaak heeft u een omgevingsvergunning nodig. Aanvragen kan bij het Omgevingsloket.

Voor wie is de Omgevingswet?

De Omgevingswet geldt voor iedereen in Nederland. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld van plan bent uw huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf of buurthuis te beginnen. Het kan ook zijn dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen. In dat geval kunt u meedenken over ontwikkelingen in uw buurt.

Wat er is veranderd

De Omgevingswet bekijkt de omgeving waarin u woont, werkt en leeft als één geheel. Door het bundelen van allerlei landelijke wetten en regels over die omgeving ontstaat meer overzicht. De bredere kijk op de omgeving komt ook terug in de Omgevingsvisie Opsterland. De visie beschrijft de gewenste ontwikkeling van de gemeente en vormt het kader voor ruimtelijke ontwikkelingen.

In het omgevingsplan staan regels over de fysieke leefomgeving in Opsterland. Die regels stonden voorheen in bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen en specifieke regels van het Rijk over bouwen en milieu.

Informatie die u voorheen op verschillende plekken verzamelde, vindt u nu op één plek: in het Omgevingsloket. In dit landelijke digitale loket ziet u welke regels gelden op een adres, doet u een vergunningcheck of vraagt u een omgevingsvergunning aan.

De Omgevingsvisie

Met de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten een Omgevingsvisie hebben. De gemeente Opsterland heeft 3 juli 2023 een Omgevingsvisie vastgesteld waarin het de hoofdlijnen van de ontwikkelingsrichting voor de woon-, werk-, en leefomgeving op de langere termijn schetst. Dit is het visiedocument waarin de gemeente richting geeft aan de grote ontwikkeling die de komende jaren onder andere op het gebied van natuur, klimaat en duurzaamheid geregeld moeten worden.

Download de Omgevingsvisie

  De Omgevingswet in twee minuten:

  Veelgestelde vragen:

   Wat zijn de voordelen van de Omgevingswet?

   • Eén omgevingswet - Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
   • Eén digitaal Omgevingsloket - Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
   • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
   • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
   • Eén Omgevingsvergunning - Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen.
   • Binnen acht weken na aanvraag (in plaats van 26 weken).

   Waarom is de Omgevingswet nodig?

   Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte, zoals voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld; ze spreken elkaar soms ook tegen en er worden meerdere termen gebruikt terwijl hetzelfde bedoeld wordt. De losse regels en wetten verhinderen ook vaak de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven. Daarom worden 26 wetten en een paar honderd regelingen op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet.

   Wie gaat er aan de slag met de Omgevingswet?

   Eigenlijk wij allemaal!


   Inwoners, ondernemers en overheden zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leefomgeving. Gemeenten leggen in hun omgevingsplannen niet alles meer tot in detail vast, zoals dat eerder in bestemmingsplannen wel werd gedaan. Door plannen globaler te beschrijven ontstaat ruimte voor initiatiefnemers om hun plannen uit te werken. Zij moeten daar in bepaalde situaties wel eventuele belanghebbenden bij betrekken (participatie). De gemeente krijgt dan een meer adviserende en toetsende rol.

   Wat merk ik van de Omgevingswet?

   Inwoners merken misschien in eerste instantie niets van de Omgevingswet. Maar als u iets wilt verbouwen aan uw huis of tuin en u vraagt een vergunning aan, dan gaat dat straks anders dan voorheen. U zoekt de regels op in een nieuw online loket, het Omgevingsloket. In dat loket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. U kunt daar ook meteen de vergunning aanvragen of de melding doen.  
   De Omgevingswet zorgt er ook voor dat u kunt meepraten over de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en Ontwikkelperspectieven in uw gemeente. En over initiatieven bij u in de buurt. Dat kan nu ook al, maar de Omgevingswet stimuleert dat u actiever wordt benaderd om mee te denken.

   Wat betekent participatie in de Omgevingswet?

   Het is belangrijk om vroegtijdig in gesprek te gaan over (ver)bouwplannen. Of het nu gaat om plannen van de overheid, een ontwikkelaar of van u of uw buren. U kunt actief over deze plannen meepraten, of andere oplossingen en creatieve ideeën aandragen. Dat noemen we participatie.

   In de Omgevingswet staan regels over participatie voor initiatieven en ontwikkelingen in de stad. En als u een vergunning aanvraagt, moet u als initiatiefnemer aangeven of u uw buren en bewoners in de omgeving bij uw plannen heeft betrokken, hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is.

   Wat betekent de Omgevingswet voor mij als ondernemer?

   De nieuwe Omgevingswet voegt onder andere de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Crisis- en herstelwet samen. Ondernemers krijgen met deze wet te maken als zij iets willen veranderen in de ‘fysieke omgeving’. Het gaat dan bijvoorbeeld om bouwprojecten, een bestaand pand ombouwen of een nieuwe bedrijfsactiviteit starten in een bestaand pand. 

   Op het Ondernemersplein van de KVK vindt u alle relevante informatie voor u als ondernemer.

   Klik hier om naar het Ondernemersplein te gaan. 

   Downloads