Handhaving en controle

De gemeente controleert bedrijven en inwoners en houdt toezicht op bouw- en sloopwerkzaamheden, het verwijderen van asbest en het naleven van milieuregels.

Bouwhandhaving

Iedereen die bouwt of sloopt, moet zich aan de regels houden vanuit het omgevingsplan, het Besluit bouwwerken leefomgeving en de eventueel verleende vergunning. De gemeente kan handhavend optreden als iemand zich niet aan deze regels houdt. Bijvoorbeeld als iemand geen omgevingsvergunning heeft gekregen, maar deze wel nodig is voor de werkzaamheden. Of als er andere werkzaamheden worden uitgevoerd dan waarvoor de vergunning is gegeven. Bent u hier getuige van? Doe dan een melding leefomgeving.

Wijkt u af van de vergunning? Stel de gemeente daar dan van op de hoogte voordat u de wijziging uitvoert. Bij afwijkingen kijken we eerst of legalisatie mogelijk is. Een bouwtoezichthouder kan namens burgemeester en wethouders de werkzaamheden laten stilleggen als u zonder omgevingsvergunning bouwt of als u afwijkt van de vergunning. Een stilleggingsbevel kan met onmiddellijke ingang ingaan. Vanwege het illegaal bouwen worden extra kosten in rekening gebracht voor het behandelen van de aanvraag. Als de vergunning wordt geweigerd, moet u het illegale bouwwerk afbreken.

Milieuhandhaving

Ook op naleving van de milieuregelgeving ziet de gemeente toe, naast de FUMO. Ondanks de regelmatige controles kan het gebeuren dat u overlast heeft van een bedrijf. Ook kunt u er getuige van zijn dat een bedrijf of particulier bewust of onbewust de milieuregels overtreedt. U kunt dan een melding leefomgeving doen.

Toezicht op het verwijderen van asbest

Toezicht op het verwijderen van asbest heeft in Opsterland hoge prioriteit. Overtredingen en/of tekortkomingen zijn strafbaar. Een opzettelijke overtreding (asbest verwijderen zonder toestemming) wordt gezien als misdrijf. Meer informatie vindt u op de pagina Asbest verwijderen.

Handhaving brandveiligheid

De gemeente en/of brandweer Fryslân voert brandveiligheidscontroles uit. Dit wordt zowel bij bestaande als nieuwe gebouwen gedaan. De eisen vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving en de voorschriften vanuit de omgevingsvergunning bepalen de inhoud van de brandveiligheidscontroles.

Boetes

De gemeente Opsterland kan sinds 2011 voor bepaalde overlastfeiten zelf boetes opleggen, bijvoorbeeld bij overlast door loslopende honden of het storten of verbranden van afval. Deze boete wordt een bestuurlijke strafbeschikking (BSB) genoemd. De bestuurlijke strafbeschikkingen worden aangekondigd door Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente. De Officier van Justitie legt de strafbeschikking uiteindelijk op. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int de boetes en de opbrengsten gaan naar het Rijk. De bestuurlijke strafbeschikking kan ook worden ingezet bij de handhaving van milieudelicten. Zware overtredingen zijn uitgezonderd en worden via een proces-verbaal afgehandeld. Bedrijven worden zwaarder beboet dan particulieren. Meer informatie vindt u op www.cjib.nl en www.om.nl.

Dwangmiddelen

Bij overtredingen of ongewenste situaties krijgt een overtreder de gelegenheid om het ongedaan te maken. Gebeurt dit niet, dan kan de gemeente dwangmiddelen toepassen:

  • Last onder bestuursdwang: de gemeente beëindigt de ongewenste situatie door zelf in te (laten) grijpen. Dit kosten hiervan zijn voor de overtreder.
  • Last onder dwangsom: de overtreder wordt verplicht om binnen een bepaalde termijn iets te doen of na te laten. Als dit niet gebeurt, moet een dwangsom worden betaald.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland