Gemeente Opsterland zet in op doorstroomlocaties voor statushouders

De gemeente Opsterland heeft de opdracht om statushouders te huisvesten en om Oekraïense ontheemden op te vangen. Door de Spreidingswet heeft de gemeente ook de wettelijke verplichting om asielzoekers op te vangen. Het college van B&W heeft de gemeenteraad doormiddel van een discussienota gevraagd hoe hier mee om te gaan. Mede op basis van de uitkomst van deze discussie heeft het college besloten nu eerst doorstroomlocaties voor statushouders te onderzoeken en de mogelijkheid voor snelle woonoplossingen.

Doorstroomlocaties

Een doorstroomlocatie is een locatie waarin statushouders, dus mensen met een verblijfsvergunning, tijdelijk verblijven totdat er een reguliere woning voor ze beschikbaar is in de regio. Statushouders verblijven nu vaak lang in een asielzoekerscentrum omdat er krapte is op de woningmarkt. Als statushouders tijdelijk in een doorstroomlocatie kunnen wonen, dan komen er weer opvangplekken vrij in asielzoekerscentra in Nederland. Doorstroomlocaties ontlasten dus asielzoekerscentra in Nederland. Op deze manier wil de gemeente bijdragen aan een oplossing voor het asielvraagstuk.

Een ander aspect van doorstroomlocaties is dat statushouders van daaruit ook kunnen beginnen met hun inburgering en maatschappelijk kunnen bijdragen doordat ze bijvoorbeeld kunnen werken.

De gemeente gaat de mogelijkheid voor doorstroomlocaties onderzoeken in Ureterp, Gorredijk en Beetsterzwaag. In Beetsterzwaag gaat de gemeente al een concrete locatie verkennen, namelijk zorglocatie Ikenhiem van ZuidOostZorg. Door de nieuwbouw van ZuidOostZorg komt het huidige Ikenhiem leeg te staan. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd. In Gorredijk en Ureterp is nog geen sprake van een concrete locatie.

Snelle woonoplossingen

Verder gaat de gemeente Opsterland in alle dorpen in de gemeente de mogelijkheid voor snelle woonoplossingen onderzoeken. Dat zijn woningen die sneller gebouwd kunnen worden en die geschikt zijn voor een bredere groep urgente woningzoekenden.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden via de onderstaande knop. 

Meer informatie