Wanneer u een belangrijke vraag of onderwerp aan de orde wilt stellen, dan kunt u een brief of e-mail aan de gemeenteraad sturen.

Deze brief kunt u sturen ter attentie van de griffie. Zo komt de brief bij alle raadsleden terecht of wordt op de raadsagenda geplaatst als ingekomen brief. Heeft u over een bepaald onderwerp al contact gehad met een wethouder of ambtenaar, vermeld dit dan in uw brief.

Uw brief is openbaar

Realiseert u zich dat uw brief in principe openbaar is, wanneer u zich schriftelijk tot de gemeenteraad richt. De brief wordt vermeld op de openbare lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraadsvergadering.  Op de lijst ingekomen stukken staat alleen wie de afzender is en waar de brief over gaat. Mocht u bezwaar hebben dat uw naam op deze openbare lijst staat dan kunt u dat aangeven. Verder is het goed te weten dat uw brief opgevraagd kan worden door een burger of een instantie. Ook in de eventueel opgevraagde stukken zal alleen de naam van de afzender en de inhoud te raadplegen zijn.

Een brief aan de raad wordt, afhankelijk van het onderwerp, verder afgehandeld door burgemeester en wethouders of  door de raad. U krijgt altijd een ontvangstbericht waarin de procedure van behandeling van uw brief vermeld staat.