Bent u op zoek naar een bedrijfslocatie die goed bereikbaar is? En vindt u een hoge kwaliteit van wonen en leven belangrijk? Dan is Opsterland een uitstekende keuze als vestigingsgemeente. Opsterland ligt aan de belangrijke verkeersaders A7 (Zaandam – Duitse grens) en de N381 (Drachten – Emmen).   

Heeft u ondernemersvragen of vragen over grondverkoop?

U kunt terecht bij het Servicepunt Ondernemers. 

Neem contact op met het Servicepunt Ondernemers

Wonen

Verkoopprocedure

De gemeente Opsterland hanteert een verkoopprocedure om er voor te zorgen dat belangstellenden voor een bouwkavel gelijke kansen krijgen. Dit betekent dat de gemeente op de website en periodiek in de Sa! de verkoop van vrije bouwkavels aankondigt. Inschrijving kan via het aanvraagformulier. Deze mag u mailen naar grondverkoop@opsterland.nl.

Bij meerdere gegadigden wordt er door de notaris een loting verricht. De procedure staat als bijlage op de website.

Gorredijk Tolbaas

De onderstaande kavels zijn verkrijgbaar op het terrein Tolbaas in Gorredijk:

Kavels Tolbaas in Gorredijk
KavelOppervlaktePrijs (excl. btw)

Tolbaas 10

Mogelijkheid voor gesplitste kavels

(10B & 10C)

2.788 m2€ 95,00 / per m2
Tolbaas 10B1.441 m2€ 95,00 / per m2
Tolbaas 10C1.346 m2€ 95,00 / per m2
Tolbaas 171.851 m2€ 95,00 / per m2 (+ 116 m2 water “om niet”)
Tolbaas 182.064 m2€ 95,00 / per m2
Tolbaas 192.150 m2€ 95,00 / per m(+ 102 m2 water “om niet”) 
Tolbaas 232.161 m2€ 95,00 / per m(+ 101 m2 water “om niet”)   

Tolbaas 25

Mogelijkheid voor gesplitste kavels

(25A & 25B)

2.856 m2  € 95,00 / per m² (+ 210 m² water “om niet”)
Tolbaas 25A1.428 m2  € 95,00 / per m² (+ 105 m² water “om niet”)
Tolbaas 25B1.428 m2  € 95,00 / per m² (+ 105 m² water “om niet”)
Tolbaas 332.498 m2€ 95,00 / per m2
Tolbaas 352.502 m2€ 95,00 / per m2 (verkocht)

Voornemen verkoop grond/groenstroken aan ondernemers

De gemeente Opsterland is voornemens om een verkoopovereenkomst te sluiten voor de onderstaande percelen:

KavelOppervlaktePublicatiedatum

De gemeente Opsterland is voornemens over te gaan het recht van erfpacht te wijzigen voor het C2000 opstelpunt aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, locatie Mjûmster Wei 12B te Bakkeveen, gemeente Duurswoude, sectie B, nummer 3130.

Het betreft een periode van 15 jaar en eindigt op 28 september 2037.  

80 m228-08-2023

Grondverkoop voor trafo's

Een actueel overzicht betreffende de grondverkoop voor transformatorstations vindt u hier. 

Bezwaar maken

Kunt u zich niet verenigen met deze verkoop en bent u van mening dat u ook als gegadigde in aanmerking dient te komen voor koop, dan kunt u gedurende een periode van drie weken na publicatie van dit bericht dit kenbaar maken bij de gemeente Opsterland via email grondverkoop@opsterland.nl of per brief ter attentie van mevrouw W. Huisman, adres Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag.

Vervaltermijn

Indien uiterlijk drie weken na de datum van deze publicatie geen bezwaren zijn ontvangen dan zal de gemeente overgaan tot verkoop aan gegadigde, op grond van die verwante bepalingen, onvoorwaardelijk en kunnen er geen aanspraken jegens de gemeente ter zake het onderhavige voornemen tot verkoop van deze grond worden gemaakt. De hiervoor genoemde termijn van drie weken is een vervaltermijn.

Verkocht

De onderstaande stukken grond zijn verkocht:

  • 10 stukken grond voor PoP’s (hoofdverdeelstations voor glasvezel van waaruit de glasvezelkabels de woonwijken ingaan) (publicatiedatum: 25-04-2023)
  • Diverse stukken grond voor trafohokjes
  • Grond voor trafo achter Jister 36 in Langezwaag, grootte 20 m2, kadastrale gemeente Langezwaag, sectie H, nummer 594 (publicatiedatum: 22-06-2023)
  • Tolbaas 35 in Gorredijk.

Beschikbare bouwkavels bedrijventerreinen

Bekijk de verkoopkaart(en) welke bouwkavels er beschikbaar zijn op de bedrijventerreinen in de gemeente Opsterland.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het KVO voor bedrijventerreinen (KVO-B) is een landelijk gestructureerde aanpak om criminaliteit en overlast terug te dringen. De ondernemersverenigingen, de gemeente Opsterland, de politie, de brandweer en MKB-Nederland zetten zich gezamenlijk in voor veilige bedrijventerreinen in Opsterland. Wilt u meer weten over KVO-B neem dan contact op met het Servicepunt ondernemers.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland