Op deze pagina vindt u informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen een beslissing van de gemeente Opsterland. 

Bezwaar maken

Binnen zes weken na publicatie kunnen u (en anderen) tegen een besluit bezwaar maken. Hebben wij het bezwaarschrift niet binnen deze zes weken ontvangen, dan is de mogelijkheid om bezwaar te maken in principe voorbij. Dit betekent dat het bezwaarschrift dan niet in behandeling wordt genomen.

In het bezwaarschrift moeten worden opgenomen:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
 • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie daarvan mee);
 • de redenen waarom u bezwaar maakt;
 • uw handtekening.

Uw bezwaarschrift stuurt u naar:

 • Burgemeester en wethouders van Opsterland,
 • t.a.v. secretaris bezwarencommissie
 • Postbus 10.000
 • 9244 ZP  Beetsterzwaag

U kunt ook digitaal bezwaar maken. Dit kan via www.opsterland.nl/bezwaar-maken. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Waarschijnlijk zullen u en andere betrokkenen worden uitgenodigd om tijdens een zitting uw respectievelijk hun mening toe te lichten. Dit wordt 'horen' genoemd. Het 'horen' gebeurt door een onafhankelijke commissie. U krijgt hierover van tevoren bericht.

Beslissing op uw bezwaarschrift

De beslissing op uw bezwaarschrift kunt u in principe binnen 12 weken na afloop van de bezwarentermijn verwachten.

Rechtstreeks beroep bij de rechter

Als u de bezwaarprocedure niet wilt volgen, kunt u ons in uw bezwaarschrift ook vragen om de zaak meteen aan de rechter voor te leggen. Als de zaak zich daartoe leent zullen wij het bezwaarschrift en de stukken dan doorsturen naar de rechter. Voor zo’n rechtstreeks beroep moet u wel griffierechten betalen.

Vergoeding kosten rechtsbijstand

Als u tijdens de bezwaarprocedure kosten heeft moeten maken voor het inroepen van rechtsbijstand en het besluit wordt herroepen omdat het onrechtmatig was, kunt u aanspraak maken op vergoeding van deze kosten. Een verzoek om vergoeding van deze kosten moet wel zijn gedaan voordat op het bezwaarschrift is beslist.

Opschorten uitvoering besluit

Ook als u bezwaar heeft gemaakt mag het besluit in principe gewoon worden uitgevoerd. Het kan zijn dat dit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt de gemeente dan verzoeken om de uitvoering van het besluit op te schorten.

U kunt ook de rechter vragen om een 'voorlopige voorziening'. Dit is een speciale regeling voor de periode dat wij het bezwaarschrift nog in behandeling hebben. De rechter kan daarbij beslissen dat de uitvoering van het besluit voorlopig wordt opgeschort. Zo'n uitspraak wordt een schorsing genoemd. De rechtbank brengt u voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening griffierechten in rekening.

Uw verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u, met een kopie van uw bezwaarschrift, naar:

 • President van de rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht
 • Postbus 150
 • 9700 AD  Groningen

Verdere informatie

Meer informatie kunt u downloaden via de website van de rijksoverheid. 

Meer informatie

Heeft u vragen of ondersteuning nodig? 

Neem dan contact op met het Gebiedsteam

Gemeente Opsterland