Een besluitvormende raadsvergadering vindt op maandag 27 mei 2024 om 19.30 uur plaats in de raadszaal te Beetsterzwaag. Publiek is van harte welkom. De bijeenkomst is live te volgen via de gemeentewebsite. 

Onderwerpen besluitvormende raadsvergadering

Bij het onderwerp wordt een hamerstuk aangeduid met een (H) en een bespreekstuk met een (B).

 • Ontheffing woonplaatsbeginsel wethouder Durksz (H)
 • Vaststellen bestemmingsplan Gorredijk-Verplaatsing supermarkt (H)
 • Vaststellen bestemmingsplan Tijnje-Heawei 38 en 44 (H)
 • Financiële jaarstukken GR Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten A7 (H)
 • Wijzigingsbesluit GR Veiligheidsregio Fryslân 2024 (H)
 • Jaarstukken 2023 en begroting 2025 van Veiligheidsregio Fryslân (H)
 • Ontwerpbegroting 2025 en jaarverslag 2023 GR Hûs en Hiem (H)
 • Voorlopige jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 GR Sociale Werkvoorziening Fryslân (H)
 • Zienswijze begroting Recreatieschap Marrekrite 2025-2028 (H)
 • Benoeming nieuwe leden van de raad van toezicht Comprix (H)
 • Vaststellen bestemmingsplan Luxwoude-Grondwaterwinning- en drinkwaterproductielocatie (B)
 • Vaststellen compensatie exploitatietekort Sport- en Recreatiecentrum Kortezwaag (B)
 • Voorbereidingskrediet grondexploitatie Beetsterzwaag-De Trime (B)
 • Vaststellen bestemmingsplan Siegerswoude-De Mersken 10 (B)
 • Discussienota Vluchtelingeopgave (B)

Meer informatie, zoals de vergaderstukken en de live-uitzending, vindt u op opsterland.nl/raadsvergaderingen. U kunt ook contact opnemen met de griffie, bereikbaar op werkdagen via telefoon (0512) 386 333 of e-mail griffie@opsterland.nl.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland