Van 16 januari tot en met 2 februari 2023 wordt het Regiofonds voor de vierde keer opengesteld.

Regiofonds

Inwoners, organisaties en kleine bedrijven uit Zuidoost-Friesland met een goed idee om de samenwerking en leefbaarheid van dorpen en kernen in de regio Zuidoost-Friesland te versterken komen in aanmerking voor een subsidie vanuit het Regiofonds. Dit fonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland. Kijk ook op www.regiodealzuidoostfriesland.nl(externe link)

Vierde aanvraagperiode

Van 16 januari tot en met 2 februari 2023 wordt het Regiofonds voor de vierde keer opengesteld. Er is voor deze ronde 200.000 euro beschikbaar. Het fonds is een aanvulling op de dorpenfondsen van de gemeenten. In de Regiodeal is in totaal 900.000 euro beschikbaar gesteld voor het Regiofonds.

Projectbureau Streekwurk Zuidoost-Friesland

Mensen met een idee of die een project willen indienen, worden verzocht om op tijd contact op te nemen met het Streekwurkkantoor Zuidoost-Friesland. Een projectadviseur bekijkt of het idee in aanmerking komt voor de subsidie en helpt initiatiefnemers bij de aanvraag. Het projectbureau is bereikbaar via: zuidoost@fryslan.frl of telefoonnummer 058-292 52 00.

Aanvraag indienen

Een aanvraag kan worden ingediend via [www.fryslan.frl/regiofonds]. Dit kan tot en met 2 februari 2023

Criteria

Om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit het Regiofonds, gelden een aantal criteria:

  • het initiatief heeft een relatie met de thema’s en doelen van de Regiodeal;
  • het initiatief draagt bij aan de leefbaarheid van meerdere (kleine) kernen in de regio Zuidoost-Friesland en heeft een regionaal gemeente overstijgend karakter;
  • het initiatief draagt bij aan de versterking van de regio Zuidoost-Friesland;
  • het initiatief is innovatief en/of experimenteel.
  • Het initiatief is realistisch en realiseerbaar binnen 1 jaar na de aanvraag of het jaar daarop.
  • De aanvraag dient plaats te vinden door een stichting, vereniging, 5 individuele personen uit twee of meer dorpen, micro-onderneming of start-up.

Gehonoreerde projecten uit de vorige ronde
 

’Doorontwikkeling Stichting Sociaal en Vitaal 2023’’- Nieuwehorne
De stichting Sociaal en Vitaal uit Nieuwehorne maakt zich sterk voor een meer leefbare en vitale regio. De stichting heeft de eerste zelfoogsttuin van Nederland, die wordt beheerd en geleidt door 2 voedselprofessionals. In 2023 gaat de Stichting de activiteiten uitbreiden en zo van meer toegevoegde waarde zijn voor gezinnen uit de laagste inkomensgroepen.

‘’Beroepsgerichte dagbesteding’’ – Donkerbroek
Bij dit project kijkt de initiatiefnemer samen met statushouders waar de interesses liggen en wat de eventuele werkervaring is. Daarna stelt men een programma op om het werkritme van de statushouder op te bouwen en de belastbaarheid te meten. Door deze werkwijze verkrijgen de statushouders meer  kennis op het gebied van de Nederlandse werkcultuur en kunnen ze oefenen met de taal. De aanpak vergroot de kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

‘’Erfgoedonderwijs in de Regio’’ Zuidoost Fryslân
Het doel van het project is om projectlessen uit te werken over de woonplaats van de leerlingen. Het betreft hier erfgoedonderwijs over de woonplaats en niet de provincie in het algemeen. Het doel is om hiermee de historie dicht bij de leerlingen te brengen. Op deze manier kan er verbinding ontstaan tussen leerlingen van verschillende achtergronden, met de historie van hun eigen omgeving én Zuidoost Fryslân.

‘’Renovatie Belvedere uitkijktoren’’ Oranjewoud
Het betreft de revitalisering van de Belvedère uitkijktoren als cultuurhistorisch punt door middel van cortenstalen trapopgangen en de renovatie van de berg. De aantrekkingskracht wordt hiermee vergroot zowel binnen als buiten de regio.

Regiofonds

De gemeente Heerenveen is namens de regio Zuidoost-Friesland trekker van het Regiofonds. De uitvoering van het fonds verloopt via de provincie Fryslân, zodat kan worden aangesloten bij de werkwijze van het Iepen Mienskipsfûns.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het aanvragen van subsidie uit het Regiofonds? Dan kunt u contact opnemen met het regiokantoor van Streekwurk Zuidoost-Fryslân via: zuidoost@fryslan.frl of telefoonnummer 058-292 52 00. De projectadviseur van Streekwurk bekijkt of uw idee in aanmerking komt voor de subsidie en helpt initiatiefnemers bij de aanvraag. 

Meer nieuws

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland