De GR SW ‘Fryslân’ is het samenwerkingsverband van acht gemeenten, waaronder onze gemeente, die samen de sociale werkvoorziening uitvoeren. Het algemeen bestuur van de GR vergadert een aantal malen per jaar. De vergaderingen vinden in het openbaar plaats, belangstellenden zijn welkom.

AANKONDIGING

Vergadering Bestuur

Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’

  • op                    23 juni 2023
  • aanvang          11.00 uur
  • locatie             digitaal, via teams

Belangstellenden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen, zij kunnen zich hiervoor melden bij de secretaris van de GR via geert.luinstra@leeuwarden.nl.

Op de voorlopige agenda staat:

  • Jaarrekening 2022
  • Begroting 2024
  • Evaluatie en ontwikkeling dienstverleningsovereenkomsten

De stukken met definitieve agenda liggen vanaf 19 juni 2023 ter inzage op het hoofdkantoor van Caparis NV, Ampèrelaan 2 te Drachten, of zijn te verkrijgen via de secretaris van de GR.

De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening “Fryslân” wordt gevormd door de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf.

Samen voeren zij de Wet sociale werkvoorziening uit.