In september 2023 vond bij de Raad van State een zitting plaats over het gebruik van rubbergranulaat als infill-materiaal op drie gemeentelijke kunstgrasvelden in Opsterland. Stichting Instrepitus vindt dat de gemeente de Wet bodembescherming overtreedt met het gebruik van rubbergranulaat. De Raad van State oordeelt dat de gemeente wel degelijk voldoende maatregelen heeft genomen om bodemverontreiniging te voorkomen.

We voldoen aan onze zorgplicht.

De zitting kwam voort uit een ingesteld beroep door stichting Instrepitus. De stichting vindt dat de gemeente de Wet bodembescherming (Wbb) overtreedt met het gebruik van rubbergranulaat op de kunstgrasvelden in Bakkeveen, Beetsterzwaag en Lippenhuizen. Met het gebruik van
rubbergranulaat op deze velden zouden we onvoldoende maatregelen nemen om
bodemverontreiniging te voorkomen. De Raad van State oordeelt nu dat de gemeente wel voldoet
aan haar zorgplicht en heeft de beroepen ongegrond verklaard.

Er is geen sprake van verontreiniging.

Instrepitus heeft zorg dat er onder de kunstgrasvelden verontreiniging ontstaat door aantasting van schadelijke stoffen uit het rubbergranulaat. Eerder heeft de gemeente al aangegeven dat dit niet aannemelijk is omdat er een kerende laag onder de velden is aangebracht. Om de onduidelijkheid hierover definitief weg te nemen is er voor de zekerheid in het voorjaar van 2022 onderzoek verricht naar de bodem onder de drie sportvelden. Hieruit kwam naar voren dat er geen verontreiniging
heeft plaatsgevonden.

Eerder in 2021 zijn al maatregelen genomen om verspreiding van de korrels
buiten de velden te voorkomen. Met de uitspraak van de Raad van State wordt nu bevestigd dat er
geen verdere maatregelen nodig zijn.


Uitsterfconstructie kunstgrasvelden met rubbergranulaat

In maart 2022 heeft de raad het afsprakenkader sport gemeente Opsterland 2022-2026 vastgesteld.
Hierin is opgenomen dat we bij vervanging of nieuwe aanleg van kunstgrasvelden niet langer gebruik
maken van rubbergranulaat. Het gaat hierbij om het zogeheten SBR-rubbergranulaat van gemalen
voertuigbanden. De huidige velden kunnen veilig worden gebruikt totdat ze aan vervanging toe zijn.
Hiermee zal het rubbergranulaat op de kunstgrasvelden in Opsterland over een paar jaar verdwenen
zijn. We lopen hiermee vooruit op de aankondiging van de EU om over acht jaar te komen met een
verbod op het rubbergranulaat.


Wethouder Durk Durksz: ‘Wy hawwe foldien oan ús soarchplicht. Konkreet betsjut dit dat wy gjin
fierdere ûndersiken hoege te dwaan en it dossier slúte kinne. De útspraak fielt goed.
Dat betsjut dat wy soarchfâldich en júst wurke hawwe.’
 

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland