De stichting MFA De Tynje en Comprix hebben het Eindefasedocument Definitief Ontwerp Multifunctionel Accommodatie De Tynje opgesteld. Dit is de basis voor de vraag aan de gemeenteraad van Opsterland om middelen beschikbaar te stellen voor de bouw van deze accommodatie. 

Het college van B&W heeft daartoe het raadsvoorstel vastgesteld.

De school, het dorpshuis en de gymzaal in Tijnje zijn erg verouderd. Het dorp Tijnje wil - om het dorp leefbaar te houden - een multifunctionele accommodatie (MFA) realiseren waarin deze voorzieningen zijn gecombineerd. Het dorp heeft het initiatief genomen om dit MFA zelf te ontwikkelen en heeft daarvoor de samenwerking met Comprix gezocht.

Gemeenteraad is positief

De gemeenteraad heeft positief gereageerd op dit initiatief en heeft voor de ontwerpfase in 2018 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Het dorp (Stichting MFA De Tynje) en Comprix hebben  met
ondersteuning van de gemeente het ontwerp uitgewerkt. Het betreft niet alleen het gebouw. Ook het terrein, de sportvelden en het verkeersveiliger maken van de Breewei zijn hierin meegenomen. Het eindresultaat van de samenwerking is beschreven in het “Einde fasedocument Definitief Ontwerp MFA De Tynje”.

Dit document bevat naast het ontwerp, ook de stichtingskostenraming, het dekkingsplan en afspraken over onder andere eigendom, beheer en exploitatie. Het onderbouwt de vraag aan de gemeenteraad om middelen beschikbaar te stellen voor de bouw van het MFA. Het college van B&W steunt deze vraag en heeft daartoe nu het raadsvoorstel vastgesteld.

Wethouder Anko Postma: “Het was een lang traject. Met veel energie, inzet en grote vasthoudendheid hebben de vrijwilligers van Tijnje samen met Comprix een prachtig resultaat bereikt”. Marc Mulder van stichting MFA De Tynje: “Wy binne bliid dat we dit plan oan de rie foarlizze kinne. It hat in flinke útdaging west, mar it is geweldich dat we no eindelijk echt bouwe kinne. Dit is in hiele wichtige stap foar De Tynje”.

Meer nieuws

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland