In een bestemmingsplan beschrijft de gemeente wat er met de ruimte mag gebeuren. Wanneer u een perceel, gebouw of ruimte anders wilt gebruiken dan is toegestaan volgens het bestemmingsplan, dan kunt u een principeverzoek indienen. 

Wat is een principeverzoek?

Met het indienen van een principeverzoek wordt uw plan getoetst aan de geldende beleidskaders en vraagt u informeel wat het college van B&W van uw plan vindt. In sommige gevallen is er ruimte om van het bestemmingsplan af te wijken. Het college bepaalt dan of er medewerking wordt verleend aan uw plan en wat daar verder voor nodig is.

Waarom een principeverzoek?

Het voordeel van een principeverzoek is dat u geen bouwplan of aanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan tot in detail hoeft uit te werken. De daarbij behorende kosten (leges) kunnen hoog oplopen en deze spaart u voorlopig uit.

Een principeverzoek biedt de mogelijkheid om in overleg met de gemeente uw plan in overeenstemming te brengen met het planologische beleidskader en de ruimtelijke kwaliteitseisen die de gemeente stelt. De slagingskans van uw plan wordt daarmee aanzienlijk vergroot, een garantie op een vergunning is dit echter niet.

Werkwijze

Wij proberen om binnen acht weken een schriftelijke reactie op uw principeverzoek te geven. Dit is geen formeel besluit, maar slechts een standpunt op basis van een momentopname. Er is daarom geen bezwaar- of beroepsmogelijkheid. Aan de reactie op een principeverzoek kunnen geen rechten worden ontleend.

Vervolgtraject

Na de beoordeling van uw plan ontvangt u een reactie. Is deze positief? Dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken. U kunt daarna een aanvraag voor een omgevingsvergunning of een verzoek om bestemmingsplanwijziging indienen.

Aanvraag

Heeft u een concreet plan wat in strijd is met het bestemmingsplan? Vul dan het formulier 'Indienen principeverzoek' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek brengen wij kosten in rekening op basis van de legesverordening (externe link)Opsterland. 
Deze kosten worden niet verrekend met eventueel toekomstige vergunningsaanvragen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland