Partijen zetten in op versnelde duurzaamheid en leefbaarheid in de dorpen. De gemeente Opsterland heeft samen met de corporaties Elkien, WoonFriesland en huurdersorganisatie De Bewonersraad voor 2023 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn afspraken waarin alle partijen hun bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestelijk beleid van Opsterland vastleggen. Sinds 2020 komen de vier partijen gezamenlijk tot deze prestatieafspraken. Duurzaamheid, toewijzing van huurwoningen en de leefbaarheid zijn de speerpunten in deze afspraken die in december ondertekend worden.

Wethouder Anko Postma: “De kwaliteit en duurzaamheid van de huurwoningen en daarmee ook de betaalbaarheid stonden al langer op papier. Maar gezien de huidige situatie waarin het voor veel mensen echt heel lastig is de woonlasten te betalen, ben ik blij dat we versneld kunnen inzetten op het verduurzamen van de woningen. Daar hebben de mensen die er wonen immers direct baat bij!”

Daarnaast zijn er energiecoaches beschikbaar en wordt er extra ingezet op het voorkomen van financiële problemen door de hoge energieprijzen. Ook maakten de corporaties afspraken over maatwerk bij het toewijzen van huurwoningen en de leefbaarheid.

Verbeteren energie labels

De woningbouwcorporaties gaan hun woningen versneld verduurzamen. Dat doen ze door woningen met een label lager dan D te verbeteren zodat ze minimaal een C of in de meeste gevallen zelfs een B label krijgen. In ieder geval worden er (daar waar mogelijk) zonnepanelen geplaatst. Het gaat hierbij om een investering van miljoenen euro’s alleen al in de gemeente Opsterland.

Voorkomen van (energie)armoede

Ter voorkoming van energiearmoede ondersteunen de partijen huurders gezamenlijk om te besparen op de energierekening. Er worden energiecoaches ingezet, bespaartips gedeeld en met maatwerk moeten oplopende schulden voorkomen worden. Er wordt ook ingezet op minder huisuitzettingen en een hogere zelfredzaamheid.

Een thuis voor iedereen

Ook werken de vier partijen samen waar het gaat om leefbaarheid. Denk daarbij aan projecten als ‘Langer thuis’ en ‘Weer thuis’. Maar ook zijn er prestatieafspraken gemaakt over leefbaarheidsprojecten, beide corporaties werken gebiedsgericht om dicht bij de huurder staan. Over de huisvesting van statushouders blijven de afspraken overeind. Mocht de beschikbaarheid voor andere doelgroepen onder druk komen te staan, dan neemt de gemeente het initiatief om op zoek te gaan naar alternatieve woonruimte.

Tussen gemeente Opsterland, woningbouwcorporaties Elkien en WoonFriesland en De Bewonersraad is regelmatig overleg en zijn er op veel terreinen korte lijnen.

Prestatieafspraken voor 2023 met De Bewonersraad, Elkien, WoonFriesland en de gemeente Opsterland

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland