In een overspannen woningmarkt zet de gemeente Opsterland zich, samen met de woningbouwcorporaties en de huurdersvereniging, in voor een gezond bestand aan betaalbare huurwoningen. 

Huurders worden geholpen als er onverwacht toch betalingsproblemen ontstaan.  

,,Door landelijke ontwikkelingen is de beschikbaarheid van een woning voor mensen met een smalle beurs in gevaar. Wij willen er voor blijven zorgen dat er voor alle inwoners, ongeacht leeftijd, inkomen of afkomst, een huis is. Iedereen telt mee’’, zegt wethouder Anko Postma.  

De gemeente Opsterland heeft met de corporaties Elkien, WoonFriesland (samen 2784 woningen) en huurdersorganisatie De Bewonersraad nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor volgend jaar. Bescherming van huurders en verbetering van de bestaande woningvoorraad zijn hierin vastgelegd als een gezamenlijk belang.

Tussen de partijen bestaan korte lijnen, er is sprake van frequent overleg. Door de corporaties en de huurdersvereniging wordt de werkwijze aangeprezen als `het Opsterlandse model’, dat in hun ogen navolging verdient in andere gemeenten.

Betaalbaar

Uitgangspunt is dat er voor inwoners met een inkomen tot € 40.024 in de huursector een betaalbaar huis beschikbaar moet zijn. Het overgrote deel van het bestand huurwoningen is bestemd voor sociale huur en heeft een prijs onder de € 633,25 per maand. Beide corporaties verwachten de komende jaren slechts beperkte huurverhogingen door te voeren, gekoppeld aan de inflatie.  
 
De betrokken partijen spannen zich bovendien in om betalingsachterstanden en schulden te voorkomen. Huurders met financiële problemen worden actief en op maat ondersteund, door gemeentelijke budgetcoaches en met schuldhulpverlening.  

Investeren

Elkien en WoonFriesland hebben plannen om volgend jaar voor ruim € 6,5 miljoen te investeren in de gemeente Opsterland. Het gaat vooral om verbetering en het energiezuiniger maken van woningen. Ook dat komt ten goede aan de bewoners. Zo wordt bij plaatsing van zonnepanelen geen huurverhoging doorgevoerd, maar hebben de bewoners het voordeel van dalende lasten. 

Meer nieuws

RSS feed

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland