Een oriënterende raadsbijeenkomst zal op maandag 30 oktober vanaf 19.30 uur plaatsvinden in de raadszaal te Beetsterzwaag

Publiek is van harte welkom. De bijeenkomst is ook live te volgen via de gemeentewebsite.

Wilt u inspreken over één van onderstaande onderwerpen? Neem dan uiterlijk maandag 30 oktober 12.00 uur telefonisch contact op met de griffie via (0512) 386 333 of e-mail: griffie@opsterland.nl.

Onderwerpen oriënterende raadsbijeenkomst:

 • Voorbereidingskrediet uitbreiding CBS De Opdracht
 • Onttrekken aan openbaarheid vier parkeerplaatsen Pastorielaan Beetsterzwaag
 • Vaststelling bestemmingsplan Bakkeveen-Bedrijventerrein Mandewyk
 • Erfgoedverordening gemeente Opsterland 2024
 • Aanwijzen categorieën van gevallen waarvoor geen VVGB (verklaring van geen bedenkingen) is vereist
 • Vaststellen verordening op de rekenkamer Opsterland
 • Toetsingscriteria voorkeursadvies lokale omroep
 • Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit Fryslân
 • Vaststelling wijziging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Marrekrite
 • Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân
 • Ontwerpwijzigingsplan 'Siegerswoude-Uthôf’
 • Wijziging bestemmingsplan ‘Wijnjewoude-Klein Groningen’

Meer informatie, zoals de vergaderstukken en de live-uitzending, vindt u op www.opsterland.nl/gemeenteraad.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland