De openbare oriënterende raadsbijeenkomst zal op maandag 22 mei plaatsvinden in de raadszaal te Beetsterzwaag. Publiek is van harte welkom, maar de bijeenkomst is ook live te volgen via de gemeentewebsite.

Onderwerpen openbare oriënterende raadsbijeenkomst:

  • Vastellen bestemmingsplan Ureterp-Selmien East 43/De Feart
  • Vaststellen Omgevingsvisie Opsterland
  • Zienswijze begroting 2024 Recreatieschap Marrekrite
  • Voorlopige jaarstukken 2022 en ontwerpbegroting 2024 GR SW Fryslân
  • Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2026
  • Aanbiedingsbrief, begroting 2024, jaarstukken 2022, eerste begrotingswijziging 2023 van Veiligheidsregio Fryslân en oprichting en deelname aan de landelijke stichting waarborgfonds veiligheidsregio's.

Meer informatie, zoals de vergaderstukken en de live-uitzending, vindt u op de link:

Agenda Opsterland - Oriënterende raadsbijeenkomst maandag 22 mei 2023 19:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)(externe link). U kunt ook contact opnemen met de griffie, bereikbaar op werkdagen via tel. (0512) 386 299 of e-mail griffie@opsterland.nl