We werken op dit moment aan een nieuwe versie van de Woonvisie. Met deze Woonvisie legt de gemeente haar woonbeleid voor de komende jaren vast.

In april 2017 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2017 – 2021 vastgesteld. De Woonvisie bepaalt de koers van het woonbeleid van de gemeente. Om een nieuwe Woonvisie op te stellen heeft overleg plaatsgevonden met allerlei belanghouders zoals Plaatselijk Belangen, woningcorporaties, Huurdersorganisatie De Bewonersraad, zorgpartijen en marktpartijen.

Op 20 april 2023 is door de vijf regiogemeenten in Zuidoost Fryslân een zogenaamde Regionale woondeal Zuidoost Fryslân afgesloten met de provincie Fryslân en de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de heer Hugo de Jonge. Doel hiervan is dat de gemeente Opsterland minimaal 530 woningen bouwt van de 900.000 woningen die Minister De Jonge wil bouwen in heel Nederland in de periode tot en met 2031.

De inbreng van allerlei belanghouders en de Regionale woondeal Zuidoost Fryslân zijn verwerkt in de (ontwerp) Woonvisie gemeente Opsterland ‘volkshuisvestingsprogramma’.  

Toegespitst op het nieuwbouwprogramma voor de komende jaren kiest de gemeente Opsterland ervoor om langs een drietal sporen woningbouw mogelijk te maken:

  1. De in de Regionale woondeal Zuidoost Fryslân benoemde doelgroepen sociale huur en betaalbare koop te realiseren op een aantal uitleggebieden (in de Regionale woondeal Zuidoost Fryslân benoemd als ‘sleutelprojecten’), waar de gemeente eigenaar van de gronden is, om zodoende de regie op de ontwikkeling van deze woningen in eigen hand te houden. 
  2. In alle kernen in de gemeente woningen te kunnen bouwen om de leefomgeving te versterken door middel van herstructurering en transformatie van vastgoed binnen het bestaand ‘stedelijk gebied’.
  3. Bestaande initiatieven buiten het bestaand ‘stedelijk gebied’ nog mogelijk te maken, evenals projecten in het buitengebied (buiten het bestaand ‘stedelijk gebied) als herstructurering van vrijkomende agrarische gebouwen en de ‘ruimte voor ruimte regeling’. 

Gebaseerd op de uitgebreide inbreng van allerlei belanghouders gaat de (ontwerp) Woonvisie gemeente Opsterland ‘volkshuisvestingsprogramma’ daarnaast in op de bestaande woningvoorraad, op Wonen, welzijn en zorg en tot slot op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen.

Waar staan we nu?

De (ontwerp) Woonvisie gemeente Opsterland ‘volkshuisvestingsprogramma’ is klaar.  U kunt de tekst downloaden als pdf. Ook de bijbehorende bijlagen zijn te downloaden. Vanaf donderdag 27 april 2023 ligt de tekst ter inzage. Tot en met woensdag 7 juni kunt u een reactie insturen.

Reageren?

Gedurende de termijn dat de (ontwerp) Woonvisie gemeente Opsterland ‘volkshuisvestingsprogramma’ ter inzage ligt kan iedereen:

  • schriftelijk een inspraakreactie op de genoemde beleidsregel kenbaar maken bij het College van Burgemeester en Wethouders van Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag;
  • mondeling een inspraakreactie geven op de genoemde beleidsregel (na uitdrukkelijke vermelding) bij team Ontwikkeling Ruimtelijk domein. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, tel. (0512) 386 222.

Daarnaast kan via Henk Lahuis (Accountmanager/adviseur Wonen en Ontwikkelinitiatieven) nadere informatie worden verkregen over de inhoud en achtergronden van de (ontwerp) Woonvisie gemeente Opsterland ‘volkshuisvestingsprogramma’.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland