De rekenkamercommissies stellen ieder jaar een onderzoeksprogramma op voor de onderzoeken die zij het komend jaar voornemens zijn uit te voeren. Dit onderzoeksprogramma staat echter niet volledig vast voor het komende jaar. Het onderzoeksprogramma kan worden bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie

Een belangrijke basis voor het onderzoeksprogramma zijn de wensen en suggesties van de gemeenteraadsleden. De rekenkamercommissies hebben hiervoor in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland gesprekken gevoerd met raadsfracties die onderwerpsuggesties hebben aangedragen en met hen besproken.