De nieuwe Omgevingswet treedt op 1 januari 2023 in werking. Deze wet brengt grote veranderingen met zich mee voor gemeente, bewoners en organisaties. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke initiatieven. Met behulp van één digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten en zo nodig vergunningen aan te vragen.

Wonen, werken en leven in Opsterland

Met de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten een Omgevingsvisie hebben. De omgevingsvisie komt in de plaats van structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen. De omgevingsvisie schetst de hoofdlijnen van de ontwikkelingsrichting voor de woon-, werk-, en leefomgeving op de langere termijn.

Opsterland heeft vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet in 2015 een Omgevingsvisie opgesteld. Hierbij zijn allerlei partijen zoals inwoners, ondernemers en instellingen door middel van informatiebijeenkomsten en inspiratiesessies geïnformeerd en betrokken. Doordat de invoering van de omgevingswet een aantal keer is uitgesteld en nieuwe (beleids)inzichten aan de orde zijn, vernieuwen wij die omgevingsvisie.

Interactie met de mienskip

De gemeente heeft intensief en regelmatig contact met inwoners en belanghebbenden. We halen zo informatie op die we ook meenemen in de actualisatie van de omgevingsvisie. Daarnaast zien we de omgevingsvisie als een groeimodel waarbij we door informatiebijeenkomsten en workshops het gesprek over de verschillende thema’s blijven aangaan met de omgeving en checken zo of de visie nog aansluit bij hun wensen en belangen.

Waar staan we nu?

We verwachten dat de conceptvisie in 2022 na de zomervakantie klaar is. We organiseren een ‘week van de Omgevingsvisie’ waarbij we met u in gesprek gaan. Na de week van de Omgevingsvisie gaan wij met de informatie die we van u hebben ontvangen aan de slag met de ontwerptekst van de Omgevingsvisie.