De nieuwe Omgevingswet treedt zoals het nu lijkt op 1 januari 2024 in werking. Deze wet brengt grote veranderingen met zich mee voor gemeente, bewoners en organisaties. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke initiatieven. Met behulp van één digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten en zo nodig vergunningen aan te vragen.

Wonen, werken en leven in Opsterland

Met de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten een Omgevingsvisie hebben. De omgevingsvisie komt in de plaats van structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen. De omgevingsvisie schetst de hoofdlijnen van de ontwikkelingsrichting voor de woon-, werk-, en leefomgeving op de langere termijn.

Opsterland heeft vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet in 2015 een Omgevingsvisie opgesteld. Hierbij zijn allerlei partijen zoals inwoners, ondernemers en instellingen door middel van informatiebijeenkomsten en inspiratiesessies geïnformeerd en betrokken. Doordat de invoering van de omgevingswet een aantal keer is uitgesteld en nieuwe (beleids)inzichten aan de orde zijn, vernieuwen wij die omgevingsvisie.

Interactie met de mienskip

De gemeente heeft intensief en regelmatig contact met inwoners en belanghebbenden. We halen zo informatie op die we ook meenemen in de actualisatie van de omgevingsvisie. Daarnaast zien we de omgevingsvisie als een groeimodel waarbij we door informatiebijeenkomsten en workshops het gesprek over de verschillende thema’s blijven aangaan met de omgeving en checken zo of de visie nog aansluit bij hun wensen en belangen.

Waar staan we nu?

De ontwerptekst voor de Omgevingsvisie is klaar. U kunt de tekst online raadplegen of downloaden als PDF. Wilt u weten hoe de planning is? In deze PDF vindt u hierover informatie. Vanaf 9 januari 2023 ligt de tekst ter inzage. Dan kunt u de ontwerptekst raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Vanaf dat moment kunt u een reactie insturen. Hoe u dat doet, leest u in deze publicatie.