Gemeente Opsterland ontvangt via het Europese LEADER-programma een subsidie voor projecten op het platteland. Vandaag is bekend gemaakt dat de provincie Fryslân een subsidie van €11.209.052,- in de regio’s Noordwest-Fryslân, Zuidwest- Fryslân en Zuidoost-Fryslân verstrekt. Gemeente Opsterland valt onder de regio Zuidoost-Fryslân. Na een traject waarbij alle regio’s zich in konden schrijven, zijn deze drie regio’s voor de periode van 2024-2027 als LEADER-gebieden aangewezen. De subsidie komt beschikbaar voor initiatieven die zich onder andere richten op het versterken van de plattelandseconomie, het landschap en de sociale cohesie.

LEADER-programma

Elk gebied heeft in een zogenaamde Lokale Ontwikkelingsstrategie aangegeven welke thema’s zij de komende jaren zelf belangrijk vinden en wat voor soort projecten ze graag willen stimuleren. Per gebied is er een adviseur beschikbaar om potentiële aanvragers te begeleiden.

Wethouder Durk Durksz is blij met de subsidie: Dizze tawizing is in prachtige kâns foar ús doarpen yn Opsterlân en eins foar hiel Súdeast-Fryslân! It moaie fan LEADER is dat it om projekten giet dy 't net fan de oerheid komme mar fan ûnderen ôf inisjearre wurde. It binne grutte of lytse projekten dy 't allegearre in bydrage leverje oan in leefbere  mienskip! Opsterlân is hjir bliid mei!

Financiering

Vanuit de EU wordt €5.604.526,- voor het LEADER-programma beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt door €1.120.906,- gemeentelijk geld en €4.483.620,- provinciaal geld, waardoor het totale bedrag uitkomt op €11.209.052,-. Inwoners en organisaties met ideeën in de genoemde regio’s kunnen aanspraak maken op bijdragen van minimaal €50.000,- tot maximaal €125.000,-. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan de doelen die de gebieden zelf geformuleerd hebben in een Lokale Ontwikkelingsstrategie.

Subsidieprogramma

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale) is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het doel van LEADER is om inwoners en organisaties in plattelandsgebieden samen te brengen en na te laten denken over de toekomst van hun eigen omgeving. In alle drie aangewezen gebieden is een Lokale Actiegroep verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

Subsidieaanvragen

In de jaren 2024-2027 kan LEADER-subsidie worden aangevraagd. Aanvragen worden twee keer per jaar beoordeeld. De adviseurs van Streekwurk zijn beschikbaar voor het begeleiden en adviseren van de initiatiefnemers bij het aanvragen van subsidie voor hun project. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/leader(externe link)