Dorpshuizen en sport snel energiezuinig.
De gemeente Opsterland helpt dorpshuizen, sportverenigingen en zwembaden om energiezuinig en duurzaam te worden. Hiervoor is een subsidieregeling geopend. ,,No’t
gas en stroom sa djoer binne, is der gjin tiid te ferliezen. It jild kin flot oanfrege en brûkt wurde’’, motiveert wethouder Durk Durksz.

De gemeenteraad van Opsterland heeft € 750.000 aan overgebleven coronagelden vrijgemaakt
voor energiebesparende maatregelen in dorpshuizen, zwembaden en sportaccommodaties.
Stichtingen, verenigingen en coöperaties in Opsterland kunnen subsidie aanvragen voor
duurzaamheidsinvesteringen. Te denken valt aan isolatie van gebouwen, een warmtepomp, HRglas
of LED-verlichting rond sportvelden.


De gemeente subsidieert maximaal 40% voor een verduurzamingsmaatregel. De dorpshuizen,
sportverenigingen en zwembaden moeten ook zelf meebetalen of cofinanciering vinden. De
Subsidieregeling geldt met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2022. Projecten die eerder dit
jaar al zijn begonnen, mogen dus ook aanspraak maken op een bijdrage.
 

Lage drempel

De gemeente benadert dorpshuizen en verenigingen actief en zorgt voor een laagdrempelig,
eenvoudig aanvraagformulier. Als de volledige regeling wordt benut, leidt dit in Opsterland in
totaal tot een investering van minimaal € 1.875.000 in duurzaamheidsmaatregelen voor
maatschappelijk vastgoed.
 

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland