Woensdagavond 23 november presenteerde de gemeente Opsterland het dorpenteam en haar dorpswethouders en werden 
de uitkomsten van de dorpsspiegels bekendgemaakt. Dit gebeurde tijdens een goed bezochte avond met de plaatselijke belangen in MFC de Swingel in Wijnjewoude. Het was een mooie waardevolle avond waarin alle partijen aangaven enthousiast te zijn om samen verder te gaan voor leefbare dorpen in Opsterland.

Dorpenteam en dorpswethouders

Het college wil de komende vier jaar het vertrouwen in de politiek en het bestuur en de verbondenheid van mensen met hun omgeving verbeteren. Dit willen ze doen samen met inwoners, organisaties en bedrijven. Er is daarom een nieuw dorpenteam aangesteld. Daarnaast is er aan elk dorp een dorpswethouder toegekend. Met de komst van dit nieuwe dorpenteam en de dorpswethouders ligt er een mooie kans om het contact met de dorpen nieuw leven in te blazen. Vanuit inhoud en betrokkenheid is de dorpswethouder goed op de hoogte van wat er speelt in een dorp. Naast het bijwonen van bijvoorbeeld belangrijke vergaderingen kan de dorpswethouder aanwezig zijn bij een opening van een nieuwe voorziening, de start van een project of bijvoorbeeld het bijwonen van een openluchtspel.

De verdeling is als volgt:

  • Wethouder Anko Postma: Beetsterzwaag-Olterterp, Tijnje, Luxwoude en Langezwaag
  • Wethouder Durk Durksz: Gorredijk, Wijnjewoude, Nij Beets en Bakkeveen
  • Wethouder Libbe de Vries: Terwispel, Lippenhuizen, Hemrik en Jonkerslân
  • Wethouder Rob Jonkman: Frieschepalen, Ureterp en Siegerswoude

Dorpsspiegels

Iedere vier jaar brengt Opsterland aan de hand van de dorpsspiegels via een enquête de leefbaarheid in de dorpen in beeld. De dorpsspiegels laten zien wat er speelt in de dorpen. Voelen inwoners zich veilig? Zijn ze tevreden met de voorzieningen in hun dorp? Is het er prettig wonen? Daarnaast wordt aandacht besteed aan de bevolkingssamenstelling, gezondheid, de fysieke omgeving, de relatie met de gemeente en de toekomst van de dorpen. De gemeente gebruikt de uitkomsten van de dorpsspiegels om het beleid vorm te geven of aan te passen. De hele dorpsspiegel is te vinden op https://www.opsterland.nl/dorpsspiegels .

Wethâlder Durk Durksz: ’Wy wolle as kolleezje goed yn gesprek wêze mei de doarpen. Dat beneame we ek yn ús koälysje-akkoart. Tegearre mei pleatselike belangen tawurkje nei in folgjende stap fan ‘de krêft fan de mienskip’ wêrby ’t wy doarpen noch mear helpe sille om sels mei plannen te kommen en projekten út te wurkjen, fine we wichtich. Sa’n jûn mei de pleatslike belangen jout enerzgy om oan de slach te gean foar en mei de doarpen.’

Wiesje Keizer van plaatselijk belang Nij Beets: ‘De dorpsspiegels geeft een mooi beeld van wat er daadwerkelijk speelt in een dorp. Voor ons ook aanleiding om dorpsvisie van Nij Beets aan te passen en toekomst te geven. Misschien goed om een volgende keer de dorpsspiegels compacter te maken zodat meer mensen de enquête in gaan vullen.’