Laatste jaarlijkse onderzoek, vanaf 2020 doorlopend 'vinger aan de pols'. Uit het jaarlijkse onderzoek naar de cliëntervaringen van zowel de Jeugdzorg als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) blijkt dat de tevredenheid over de dienstverlening groot is. Dit geldt zowel voor de beschikbaarheid als de kwaliteit van de geboden hulp.

Wethouder Libbe de Vries is blij met de resultaten uit het onderzoek.  

‘Op dit beleidsterrein gaat het heel vaak over het geld dat een gemeente besteedt. Dat is zeker belangrijk, maar het gaat er uiteindelijk om dat de mensen die zorg nodig hebben, ook goede zorg krijgen.’ De gemeente Opsterland gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij de huidige discussie over de uitvoering en de verbetering van de Jeugdzorg. ‘Vanaf dit jaar evalueren we de geboden zorg gedurende het jaar. De hieruit verkregen inzichten passen we weer toe in onze dienstverlening en de geboden hulp.’

Jeugdwet 2019

Voor het jeugdonderzoek hebben 16 jeugdhulpcliënten gereageerd. Daarnaast deden in totaal 77 ouders mee aan het onderzoek. Over het algemeen zijn de geïnterviewden positief over de jeugdhulp. Vooral in het begintraject is dit goed zichtbaar. Maar liefst 92 procent van de jongeren voelde zich op het gemak gesteld over het hulptraject waar ze aan begonnen. Voor wat betreft de kwaliteit van de ondersteuning zijn zowel jongeren als ouders het meest tevr eden over de gekregen hulp. Ruim 90 procent vindt dat de hulpverleners goed werk verrichten. Een punt van aandacht is dat ongeveer een derde van de jongeren en de ouders aangeeft dat de jongere nog niet verder kan zonder hulp.

WMO 2019

De tevredenheid over de WMO-dienstverlening is op veel thema’s grotendeels gelijk gebleven of licht gestegen. Zo is men meer te spreken over het contact met de gemeente, voelen cliënten zich serieus genomen en ze waarderen het dat er samen naar een oplossing wordt gezocht. Ook is men tevreden over de kwaliteit van de ontvangen zorg en / of ondersteuning. Veel cliënten hebben geen verbeterpunten. Een aantal cliënten geeft aan dat de taxi te duur is en vinden dat er duidelijkere afspraken gemaakt moeten worden. Verder zouden de cliënten het prettig vinden wanneer de zorgaanbieder af en toe contact opneemt om te kijken hoe het gaat. Het doorlopende onderzoek vanaf 2020 gaat hierin voorzien.