Op maandag 29 november vindt er vanaf 19.30 uur een oriënterende raadsbijeenkomst plaats. Vanwege de coronacrisis komt de gemeenteraad niet bij elkaar in de raadzaal in Beetsterzwaag, maar wordt er via een digitale liveverbinding vergaderd.

Onderwerpen oriënterende raadsbijeenkomst:        

 • Mienskipsinitiatief Gorredijk
 • Transitievisie Warmte
 • Vaststellen subsidieplafonds 2022
 • Technische begrotingswijziging december 2021
 • Verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Opsterland 2022
 • Verordening Lijkbezorgingsrechten Opsterland 2022
 • Verordening Onroerendezaakbelastingen Opsterland 2022
 • Verordening Rioolheffing Opsterland 2022
 • Legesverordening Opsterland 2022
 • Intrekken van de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting kabels en leidingen Opsterland 2017
 • Afvalstoffenverordening Opsterland 2021
 • Voorbereidingskrediet vernieuwbouw GBS Eben Haëzer
 • Wijzigingsverordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Opsterland 2021
 • Beleidsnota nieuwe Wet inburgering OWO 2022-2025
 • Verzamelbesluit bevoegdheden Omgevingswet
 • Centrumgemeenteregeling SDF 2022
 • Verordening Nadeelcompensatie 2022

Wilt u inspreken over een van onderstaande onderwerpen? Neem dan uiterlijk maandag 29 november 9.00 uur telefonisch contact op met de griffie via (0512) 386 299 of e-mail griffie@opsterland.nl.

Vergaderstukken en de live-uitzending

De vergaderstukken en de live-uitzending vindt u terug via onderstaande link.

Vergaderstukken en live-uitzending

Meer nieuws

RSS feed

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem contact op met de griffie

 

Gemeenteraad raadzaal