Onder de titel 'Mei-inoar foarút' presenteren de partijen Opsterlands Belang, FNP, PvdA en ChristenUnie het nieuwe coalitieakkoord voor de raadsperiode 2022-2026. Het doel van de coalitie is samen verder te bouwen aan de mooie gemeente Opsterland.

De coalitiepartners willen een gemeente zijn die vooruit wil én vooruit gaat, samen met de inwoners, ondernemers en organisaties in Opsterland. Het gemeenschapsgevoel in de dorpen is groot. Inwoners krijgen de ruimte om initiatieven te ontplooien. Zo bouwen gemeente en inwoners samen verder aan de mooie gemeente Opsterland.

Het is een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Duurzaamheid is hierin een sleutelwoord. De coalitie blijft ernaar streven om in 2035 een energieneutrale gemeente te zijn. Daarnaast willen de partijen de agrarische sector ondersteunen om te komen tot een toekomstbestendige, duurzame landbouw. De nieuwe coalitie wil de zichtbaarheid van de Friese taal vergroten.

Lelylijn

Opsterland komt met een `Aksjeplan Wenjen’ om de woningmarkt gezonder te maken. De nieuwe coalitie wil er bij de provincie op aandringen om alternatieven voor het bestaande plan voor de Lelylijn te onderzoeken. In het sociaal beleid ligt de focus op preventie. Inwoners worden gestimuleerd om de regie over hun leven te houden en de gemeente helpt hen waar nodig.

Het behoudende financieel beleid wordt voortgezet. Tegelijkertijd wil het nieuwe college lobbyen in Den Haag voor voldoende middelen om voorzieningen in stand te houden en aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Opsterland wil een zelfstandige gemeente blijven, die samenwerkt waar het kan. Dit doet zij op de eerste plaats met de OWO-partners Ooststellingwerf en Weststellingwerf, maar ook met andere Friese overheden en in de P10, het netwerk van grote plattelandsgemeenten.

Ruimte

Het formatieproces stond onder leiding van mevrouw Maaike Prins. Zij heeft in het begin van het formatieproces ook de andere partijen gevraagd om input te leveren voor het coalitieakkoord. Deze input hebben de coalitiepartijen op veel punten kunnen meenemen. Het is zoals gezegd een hoofdlijnenakkoord, zodat er de komende jaren ruimte blijft voor de andere partijen in de raad en de gemeenschap om invloed uit te oefenen.

De gemeenteraad bespreekt het coalitieakkoord in de raadsvergadering op dinsdag 21 juni a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis van Beetsterzwaag. In deze vergadering zullen ook de kandidaat-wethouders worden voorgedragen. Dit zijn:

  • Anko Postma, namens Opsterlands Belang
  • Durk Durksz, namens de FNP
  • Libbe de Vries, namens de PvdA
  • Rob Jonkman, namens de ChristenUnie

Coalitieakkoord Opsterland 2022-2026

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland