Op maandag 12 december vindt er vanaf 19.30 uur een besluitvormende raadsvergadering plaats in de raadszaal in Beetsterzwaag. Publiek is van harte welkom. De bijeenkomst is ook live te volgen via de gemeentewebsite. 

Onderwerpen besluitvormende raadsvergadering

Per onderwerp is aangegeven of het een bespreekstuk (B) of een hamerstuk (H) betreft.

 • Toelating raadslid Arndt
 • Bestemmingsplan Langezwaag Noord (B)
 • Versnelde procedure kleine windmolens (B)
 • Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Van Harinxmaweg 14 in  Beetsterzwaag (B)
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Opsterland 2023 (B)
 • Middellange termijnoplossing OBS De Oanrin te Bakkeveen (B)
 • Bibliotheekbeleid 2023-2026 (H)
 • Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Ulesprong 17-18 in Tijnje (H)
 • Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 (H)
 • Verordening lijkbezorgingsrechten 2023 (H)
 • Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2023 (H)
 • Verordening onroerendezaakbelastingen 2023 (H)
 • Verordening rioolheffing 2023 (H)
 • Technische Begrotingswijziging dec 2022 (H)
 • Formatie griffie 2023 e.v. (H)

Voor meer informatie, o.a. over de vergaderstukken en de live uitzending, kijkt u op www.opsterland.nl/gemeenteraad.

U kunt ook een mail sturen naar de griffie via griffie@opsterland.nl