Werksessies

De onderwijsbesturen van ODS De Trime en CBS De Paedwizer zien een kans om met de Brede School passend onderwijs op unieke wijze vorm te geven in Beetsterzwaag. Daarom hebben zij de directie van school Lyndensteyn betrokken in het proces. De drie scholen zijn samen met Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp en de gemeente aan de slag gegaan om locatiekeuze en haalbaarheid vorm te geven. Daar worden werksessies voor georganiseerd. 

Tijdens deze werksessies is tot nu toe het volgende in beeld gebracht:

  • Wat vinden de partijen belangrijk?
  • Wat is hun doel?
  • Welke bijdrage kan een ieder leveren?

Visuele sfeerimpressie

Bekijk de visuele sfeerimpressie van de bijeenkomsten en quotes van de betrokken partijen.

 

Bovenstaande vormt voor een deel de kaders waarbinnen het proces wordt uitgevoerd.
Ook financiële speelruimte krijgt hierbij aandacht: Wat is er nodig om de Brede School te realiseren?

  • Wat kunnen de verschillende partijen inleggen?
  • Is er budget voor het inhuren van specifieke expertise? Etc.

Na deze start betrekken we ook overige stakeholders om te horen wat hun belang is en om inzichtelijk te maken welke bijdrage zij eventueel kunnen leveren.