Procesbeschrijving

Op 11 juli 2016 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Op grond van dit plan komen de scholen in Beetsterzwaag in 2018 in aanmerking voor bekostiging van vervangende bouw. In het IHP wordt gekozen voor vervangende bouw ineens voor ODS De Trime en CBS De Paedwizer, beide in Beetsterzwaag. In het IHP is er rekening mee gehouden dat ook de kinderopvang vervangende bouw nodig heeft. Het IHP gaat, gezien de toekomstige ontwikkelingen en financieel voordeel uit van de bouw van een Brede School, waarin zowel de ODS als de CBS worden gehuisvest.

Voor de nieuwbouw van de Brede School moet een plek gevonden worden. Daarnaast is het van belang inzichtelijk te hebben welke opties er zijn voor de eventueel vrijkomende gebouwen en/of gronden en welke visie hier op is. De opdracht van de gemeenteraad luidt als volgt:

Onderzoek de mogelijkheden om te komen tot een Brede School in Beetsterzwaag en zoek naar de meest geschikte locatie. Onderzoek in dit proces ook welke aanvullende mogelijkheden er zijn om combinaties te maken met het gebouw dan wel het gebruik van de Brede School.

Onderbouw de uitkomsten van dit onderzoek met rapport over de (financiële) haalbaarheid. Voer dit proces met het dorp- en met behulp van projectmatig werken uit. Maak na besluitvorming over de haalbaarheid een visie op de bestemming van de achterblijvende gebouwen en/of gronden en een projectplan ten behoeve van de uitvoering van de onderscheiden activiteiten.

Werk één voorkeursscenario en een alternatief scenario uit en leg deze uiterlijk in het vierde kwartaal 2018 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. In 2020 zijn ieder geval de scholen/brede school gerealiseerd.