Zonneplan Opsterland vastgesteld door de raad

Op 11 mei 2020 is het Zonneplan Opsterland definitief vastgesteld door de raad. Het beleidskader van zonneweides is hiermee vastgelegd.

Het zonneplan is te bekijken op www.opsterland.nl/energie.

Energieneutraal

Gemeente Opsterland wil in 2035 energieneutraal zijn. Eén van de pijlers om dat voor elkaar te krijgen is om ruimte te geven aan de opwek van elektriciteit met zonne-energie. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op daken en meervoudig ruimtegebruik. Alleen zijn de mogelijkheden daarvan niet voldoende, aanleg van zonnevelden is nodig.

Wat is in het zonneplan geregeld? 

In het Zonneplan zijn kaders opgenomen om landschappelijke inpassing, procesparticipatie en financiële participatie te borgen. Wij hebben aansluiting gezocht bij de provincie en het manifest  ‘zonneparken Noord-Nederland’. Dit manifest is opgesteld door onder andere de noordelijke natuur- en milieufederaties. Hierin zijn vuistregels voor de aanleg van zonnevelden opgenomen.

Hoe is het zonneplan tot stand gekomen? 

Wij hebben twee informatie bijeenkomsten georganiseerd. In de eerste ronde hebben wij advies gevraagd aan de energiecoöperaties, energiewerkgroepen, belangenorganisaties en een aantal plaatselijke belangen. In de tweede ronde is er een inloopbijeenkomst georganiseerd waarbij alle inwoners zijn uitgenodigd. Het concept Zonneplan heeft ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de laatste raadsbijeenkomst is er één aanpassing gedaan. Er is besloten om het landschapstype beekdalen uit te sluiten van zonnevelden.

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer W. Wierda, tel. (0512) 386 222.