Inspraak voorontwerpbestemmingsplan “Beetsterzwaag – Commissieweg 2 t/m 5”

Burgemeester en wethouders van Opsterland maken bekend dat iedereen het voorontwerpbestemmingsplan “Beetsterzwaag – Commissieweg 2 t/m 5” (plannummer NL.IMRO.0086.02BPCommissieweg2-0101) vanaf 1 april 2021 kan inzien.

Wat kunt u inzien en wanneer?

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 1 april 2021 voor iedereen ter inzage. Het plan is hier digitaal in te zien. Daarnaast is een afdruk van het digitale plan in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag.

Let op! Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. Voor het inkijken van het plan maakt u eerst een afspraak door te bellen met (0512) 386 222.

Strekking van het bestemmingsplan

Stichting ZuidOostZorg heeft het voornemen om de huidige verouderde, semi-permanente huisvesting Ikenhiem aan de Commissieweg 5 te vervangen door nieuwbouw (te adresseren als Commissieweg 2) op de percelen gelegen tussen de Commissieweg 5 en Hoofdstraat 2  (voorheen Commissieweg 3) te Beetsterzwaag. De huidige bebouwing  aan de Commissieweg 5 zal worden gesloopt. Het bestemmingsplan maakt deze ontwikkeling ruimtelijk mogelijk.

Wilt u reageren? 

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kan iedereen:

  • schriftelijk zijn/haar reactie op het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland, postbus 10.000, 9244 ZP, Beetsterzwaag;
  • mondeling een reactie indienen bij het team Samen Werken (na uitdrukkelijk vermelding). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, tel. (0512) 386 340. Daarnaast kan bij het team Samen Werken nadere informatie worden verkregen over de inhoud en achtergronden van het bestemmingsplan.

Hoe gaat het verder?

Na het verstrijken van bovengenoemde termijn worden onder meer de inspraakreacties en de reacties naar aanleiding van het vooroverleg beoordeeld en wordt het bestemmingsplan eventueel aangepast.  Dit zal resulteren in een ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan zal vervolgens na een nieuwe publicatie opnieuw ter inzage worden gelegd.

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan

Deze publicatie betreft tevens een kennisgeving in de zin van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening.

 

Beetsterzwaag, 31 maart 2021