Beetsterzwaag, Helomapark 5

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9244BT 5
Publicatiedatum
12-05-2021
Einddatum
17-06-2021
Bekendmaking

Beschrijving

Uitbreiding woning (06-05-2021)
Zie procedure 1

Procedure

Procedure 1 (bezwaar tegen besluiten, reguliere voorbereidingsprocedure)

Het besluit kunt u vanaf de publicatiedatum inzien op het gemeentehuis. Als u belanghebbende bent kunt u tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken een bezwaarschrift te sturen naar burgemeester en wethouders, t.a.v. secretaris Bezwarencommissie, Postbus 10000, 9244 ZP Beetsterzwaag.

De termijn van zes weken gaat in op de dag na de datum van bekendmaking. Dat is de datum die tussen haakjes achter de vergunning staat, of, als geen datum genoemd is, de datum van de bekendmaking. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn (geen e-mail) en ten minste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft en de redenen van uw bezwaar.

Als het een kwestie betreft die reeds eerder onderwerp van een bezwaarprocedure is geweest, of waarbij u om andere redenen van mening bent dat een bezwaarprocedure weinig toevoegt aan hetgeen reeds eerder is besproken, kunt u de gemeente verzoeken de zaak direct aan de rechtbank voor te leggen.

Van dit besluit kan meteen gebruik worden gemaakt, ook als er bezwaarschriften zijn ingediend. Als u dit wilt voorkomen kunt u, samen met uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De rechtbank brengt griffierechten in rekening. Als u tijdens de bezwaarprocedure kosten maakt voor het inroepen van rechtsbijstand kunnen deze kosten onder omstandigheden worden vergoed. Een verzoek daartoe moet wel zijn gedaan voordat op het bezwaarschrift is beslist.

Procedure 2 (direct beroep tegen besluiten, uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo of afdeling 3.4 Awb)

Het besluit kunt u vanaf de publicatiedatum inzien op het gemeentehuis. Als u belanghebbende bent kunt u tegen dit besluit beroep instellen door binnen zes weken een beroepschrift te sturen naar de rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De rechtbank brengt griffierechten in rekening. De termijn van zes weken gaat in op de dag na de datum van bekendmaking. Dat is de datum die tussen haakjes achter de vergunning staat, of, als geen datum genoemd is, de datum van de publicatie in de Sa!.

Van het besluit kan, na afloop van de beroepstermijn, meteen gebruik worden gemaakt. Als u dit wilt voorkomen kunt u, samen met uw beroepschrift, een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Procedure 3 (besluiten met opgeschorte inwerkingtreding bijv. monumentenwet & kap)

Het besluit kunt u vanaf de publicatiedatum inzien op het gemeentehuis. Als u belanghebbende bent kunt u tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken een bezwaarschrift te sturen naar burgemeester en wethouders, t.a.v. secretaris Bezwarencommissie, Postbus 10000, 9244 ZP Beetsterzwaag.

De termijn van zes weken gaat in op de dag na de datum van bekendmaking. Dat is de datum die tussen haakjes achter de vergunning staat, of, als geen datum genoemd is, de datum van de publicatie in de Sa!. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn (geen e-mail) en ten minste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft en de redenen van uw bezwaar. Van de vergunning mag gedurende bovengenoemde termijn van zes weken geen gebruik worden gemaakt. Het is daarom niet nodig een voorlopige voorziening (kort geding) aan te vragen bij de rechtbank.